Nowe założenia Narodowego Celu Wskaźnikowego, zmiana definicji biomasy, biowodoru i innych biopaliw oraz wdrożenie wymogów zawartych w dyrektywie RED II. Tak będzie wyglądać najnowsza nowelizacja ustawy, która jest konieczna dla implementacji unijnych przepisów do krajowej legislacji.

Reklama

Narodowy Cel Wskaźnikowy wyznacza cele dekarbonizacyjne dla transportu. Projekt zmiany ustawy ustala, że NCW będzie wymagał korzystania z odnawialnych źródeł w tym sektorze na poziomie 14,9% do 2030 r. Osiągnięcie tego pułapu stanie się możliwe dzięki biopaliwom i biokomponentom, w tym biokomponentom zaawansowanym, odnawialnym paliwom pochodzenia niebiologicznego (RFNBO), a także paliwom węglowym pochodzącym z recyklingu (RCF).

Do konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych jest propozycją Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Obecnie znajduje się na etapie konsultacji. Jego celem jest wdrożenie wymogów dyrektywy RED II, a także obniżenie emisji z sektora transportu. To właśnie ta branża odpowiada za zużycie 1/3 energii w skali całej UE, a to zapotrzebowanie w przeważającej części pokrywa ropa naftowa. Transport generuje także ogromne emisje – w 2023 r. odpowiadał za 25% emisji gazów cieplarnianych na całym kontynencie.

– Dbamy o właściwy poziom bezpieczeństwa paliwowego państwa z jednoczesnym zapewnieniem do roku 2030 niezbędnego czasu na przeprowadzenie inwestycji, przebudowę infrastruktury logistycznej, dywersyfikację źródeł i dróg dostaw różnych niskoemisyjnych nośników energii odnawialnej stosowanych w transporcie – poinformował resort w komunikacie prasowym.


Czytaj też: Zobacz jak działa terminal przeładunkowy biomasy! Weź udział w wizycie studyjnej podczas 9. Forum Pelletu!


Konieczne zmiany

Wyznaczenie nowego poziomu NCW bierze pod uwagę możliwości technologiczne i potencjał sektora transportu. Jednocześnie jest spójny z dyrektywą RED II i kształtuje mechanizmy, które pozwolą nadzorować realizację wskazanych założeń. Cel OZE w zakresie transportu wyznaczono na poziomie 14,9%, ale NCW obejmuje też szereg innych zmian, jakie powinny zajść w sektorze transportu.

Udział zaawansowanych biokomponentów wyznaczono na poziomie 3,5% do 2030 r., przy czym już w 2027 r. ma to być 2%. Do tej grupy zalicza się „paliwa węglowe pochodzące z recyklingu (RCF), biopaliwa gazowe oraz biokomponenty zaawansowane, pozyskiwane dzięki zagospodarowaniu i przetworzeniu odpadów i pozostałości, które przyczyniają się do wprowadzenia gospodarki w obiegu zamkniętym, odzyskiwania energii i surowców”.

Ponadto ograniczony został udział biopaliw i biogazu produkowanych z surowców wymienionych w załączniku IX części B dyrektywy RED II. Ustalono, że ograniczenie na poziomie 3,4%. Chodzi tu o surowce w postaci zużytego oleju kuchennego oraz tłuszczów zwierzęcych sklasyfikowanych w kategoriach 1 i 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.


Czytaj też: Będzie bon energetyczny i niższe ceny za prąd, ciepło i gaz. Senat przegłosował nowelę


Biomasa i biometan zdefiniowane na nowo

Nowelizacja ma rozszerzyć definicję biomasy. Dotąd uznawano za nią ulegającą biodegradacji część produktów, jednak nowa definicja obejmie także części odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, ulegające biodegradacji części odpadów komunalnych lub pozostałości przemysłowych. Własną definicję zyskają także biomasa rolnicza i leśna. Wszystko dlatego, że unijne prawodawstwo wprowadza rozróżnienie rodzajów biomasy ze względu na pochodzenie.

Te założenia projektu korespondują z wymogami stawianymi przed sektorem w ramach dyrektywy RED II. Zmianie ma ulec także definicja biokomponentów, wprowadzająca rozróżnienie na biopaliwa (ciekłe paliwa dla transportu, produkowane z biomasy) oraz paliwa z biomasy (paliwa gazowe i stałe wyprodukowane z biomasy). W projekcie ustawy w definicji biokomponentów wskazano podział na biokomponenty ciekłe, biokomponenty gazowe, do których zalicza się np. skroplony biometan i sprężony biometan wytworzone z biomasy.

Biowodór zdefiniowano jako wodór wytworzony z wykorzystaniem biomasy, w tym także biometanu. Miało to na celu uniknięcie definiowania biowodoru jako paliwa pochodzącego wyłącznie z przetwarzania bezpośrednio biomasy.

Biomasa i paliwa alternatywne. Czytaj w internecie

Zdjęcie: rawpixel.com

Źródło: MKiŚ

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE