Zgodnie z przyjętymi w środę przez senat zapisami nowelizowanej ustawy dotyczącej osłon dla odbiorców energii, w drugiej połowie roku możemy liczyć na czasowe ograniczenie cen za prąd ciepło i gaz. Wdrożony zostanie również bon energetyczny dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Reklama

Niższe ceny za energię od lipca do grudnia 2024 r.

Senat poparł nowelizację ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, zakładającą ustalenie w okresie lipiec-grudzień 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh, utrzymanie dotychczasowej ceny energii na poziomie 693 zł MWh dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) oraz wdrożenie bonu energetycznego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Za nowelą wraz z poprawkami o charakterze legislacyjnym głosowało 62 osoby, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 31.

Wcześniej Senat odrzucił poprawki dotyczące przedłużenia istniejących osłon do 31 grudnia 2024 r. oraz zamrożenia maksymalnych cen energii na dotychczasowym poziomie, a także podwyższenia wysokości bonu energetycznego.

Nowelizacja zakłada zmiany w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), obowiązujących do końca 2024 r. Przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem ma być obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

Nowela przedłuża termin obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych i ustala ją w II poł. 2024 r. na poziomie 500 zł/MWh (dotychczas 412 zł/MWh). Obowiązująca w I poł. 2024 r. ceny maksymalnej na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki, etc.), a także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne mają otrzymać rekompensaty.


Linie bezpośrednie obniżą ceny energii dla przedsiębiorstw


Bon energetyczny


Wprowadzono także bon energetyczny dla osób o dochodach do 2,5 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych i do 1,7 tys. zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależeć od liczby osób w gospodarstwie domowym i ma wynieść od 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych i 600 zł dla sześcioosobowych i większych.

Ministerstwo Kultury i Środowiska (MKiŚ) zakłada, że projektowane świadczenie obejmie ok. 3,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Ponadto gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5% gospodarstw) mają otrzymać otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1,2 tys. zł). Przy wypłacie bonu ma obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Wniosek dotyczący bonu energetycznego ma być składany w gminie, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni. Wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią 2024 r. lub na początku 2025 r.

Ponadto do 30 czerwca 2025 r. przedłużone zostanie funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła.

Dla gazu przewidziano likwidację maksymalnej ceny na poziomie 200,17 zł/MWh. Zamiast niej w II poł. 2024 r. będzie obowiązywać nowa cena maksymalna, równa taryfie zatwierdzonej dla PGNiG Obrót Detaliczny. PGNiG OD ma ponownie wystąpić do prezesa URE o zmianę taryfy. 

W przypadku ciepła zamrożone ceny mają obowiązywać nie tylko w II poł. 2024 r., ale także w I poł. 2025 r.

Rynek biogazu i biometanu. Czytaj za darmo w internecie!

ISBnews

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE