Kolorowo dla rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce?

Na koniec czerwca 2016 r. w Polsce uruchomione były 92 biogazownie rolnicze o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 103 MW. Do 2020 r. miało ich powstać 2 tys. zgodnie ze scenariuszami zarysowanymi w przyjętych strategiach energetycznych. Przyjęciu tych dokumentów towarzyszyły nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne, gdzie wprowadzono do przepisów: definicję biogazu rolniczego, dzięki czemu instalacje wytwarzające biogaz rolniczy lub energię z biogazu rolniczego zyskały w branży miano biogazowni rolniczych, konieczność uzyskania…

czytaj więcej »

Optymalne rozwiązanie dla biznesu i środowiska

Decyzja o wyborze technologii w biogazowni zależy głównie od surowca. Biogazownie rolnicze, zasilane produktami rolnymi oraz odpadami z przetwórstwa rolnego, często borykają się z sezonowymi zmianami substratów, a także zmianami wynikającymi z odmiennej z roku na rok koniunktury na rynku. Istnieją też, choć nieliczne, biogazownie rolnicze, w których substrat nie zmienia się na przestrzeni lat – do takich instalacji należy biogazownia rolnicza przy fabryce Cargill…

czytaj więcej »

Debiut błękitnych certyfikatów na TGE

certyfikacja biogazu

Na TGE doszło do zawarcia pierwszej transakcji tzw. błękitnymi certyfikatami, czyli świadectwami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego. Indeks TGEozebioTP wyniósł 280 zł/MWh. Towarowa Giełda Energii (TGE), w związku z nowelizacją ustawy o OZE , 6 września br. wprowadziła do obrotu na Rynku Praw Majątkowych instrument dla produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego - PMOZE-BIO (tzw. błękitne certyfikaty). 7 września…

czytaj więcej »

Mikroelementy w biogazowni rolniczej

biogazownia rolnicza

Mikroelementy są coraz częściej stosowanym suplementem przy produkcji biogazu. Czym są, jak działają i jakie są ich rodzaje? Biogazownie rolnicze w Polsce są coraz częściej zasilane odpadami pochodzącymi z przemysłu rolno- -spożywczego. Ta skądinąd korzystna z punktu widzenia ekologii tendencja, pojawiła się wskutek ekonomicznej zapaści rynku OZE i poważnych problemów finansowych biogazowni. Inwestorzy już dawno rozpoczęli poszukiwania tanich źródeł substratu, którymi mogą zastąpić drogą kiszonkę z kukurydzy i efektywnie zasilić swoje instalacje. O ile…

czytaj więcej »

Alternatywne wykorzystanie biogazu

Biogaz  najczęściej wykorzystuje się do produkcji energii. To oczywistość. Warto jednak pamiętać, że możliwości jego zastosowania jest znacznie więcej. Odpowiednio uzdatniony może zostać wprowadzony do gazowej sieci dystrybucyjnej i być wykorzystywany we wszystkich obszarach zastosowania gazu – także jako paliwo napędowe do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Inwestor  zainteresowany przyłączeniem do sieci składa odpowiedni wniosek w przedsiębiorstwie energetycznym. Najważniejsze prawne podstawy wtłaczania uzdatnionego biogazu do sieci gazowej dystrybucyjnej stanowią: Ustawa…

czytaj więcej »