Nowelizacja ustawy o OZE wymusza na przedsiębiorcach chcących skorzystać z systemu aukcyjnego oraz FIT/FIP nowy obowiązek. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zobligowany jest przedłożyć oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. 

Reklama

Informację w tej sprawie opublikował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269 z późn. zm.), zwaną dalej: „ustawą OZE”, dokonaną ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. z 2018 r., poz. 1276), wraz ze złożeniem:
1. wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do akcji, o której mowa w art. 75 ust. 3 ustawy OZE,
2. deklaracji o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy OZE,
a także
3. deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu ustalonej zgodnie z art. 70e ustawy (system feed-in-tariff oraz system feed-in premium) – art. 70b ust. 1 ustawy OZE.
wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zobligowany jest przedłożyć oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów.
W świetle brzmienia znowelizowanych przepisów ustawy OZE dokument ten służy zweryfikowaniu – w toku właściwego postępowania – warunku dysponowania przez daną instalację odnawialnego źródła energii wyodrębnionym zespołem urządzeń służących do wyprowadzania mocy do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub przesyłowej wyłącznie z tej instalacji.
Wobec powyższego, przedstawiany przez wytwórców schemat instalacji odnawialnego źródła energii winien być czytelny, odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy oraz uwzględniać:
1. usytuowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład tej instalacji, służących do wytwarzania energii elektrycznej,
2. usytuowanie urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wyłącznie z tej instalacji,
3. oznaczenie lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,
4. oznaczenie miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej,
– naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów.
Przepisy ustawy OZE nie statuują wymogów formalnych wobec podmiotów/osób sporządzających schemat, niemniej należy przyjąć, iż schemat winien zostać podpisany przez
wytwórcę, względnie przez reprezentującego go w sprawie pełnomocnika oraz zawierać oznaczenie odpowiednio: oryginał/poświadczona kopia.

Źródło: URE

Więcej: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7619,Informacja-nr-522018.html

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE