URE przypomina o konieczności składania schematów instalacji OZE UR

Nowelizacja ustawy o OZE wymusza na przedsiębiorcach chcących skorzystać z systemu aukcyjnego oraz FIT/FIP nowy obowiązek. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zobligowany jest przedłożyć oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. 

Informację w tej sprawie opublikował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269 z późn. zm.), zwaną dalej: „ustawą OZE”, dokonaną ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. z 2018 r., poz. 1276), wraz ze złożeniem:
1. wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do akcji, o której mowa w art. 75 ust. 3 ustawy OZE,
2. deklaracji o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy OZE,
a także
3. deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie zakupu ustalonej zgodnie z art. 70e ustawy (system feed-in-tariff oraz system feed-in premium) – art. 70b ust. 1 ustawy OZE.
wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zobligowany jest przedłożyć oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów.
W świetle brzmienia znowelizowanych przepisów ustawy OZE dokument ten służy zweryfikowaniu – w toku właściwego postępowania – warunku dysponowania przez daną instalację odnawialnego źródła energii wyodrębnionym zespołem urządzeń służących do wyprowadzania mocy do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej lub przesyłowej wyłącznie z tej instalacji.
Wobec powyższego, przedstawiany przez wytwórców schemat instalacji odnawialnego źródła energii winien być czytelny, odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy oraz uwzględniać:
1. usytuowanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład tej instalacji, służących do wytwarzania energii elektrycznej,
2. usytuowanie urządzeń służących do wyprowadzenia mocy wyłącznie z tej instalacji,
3. oznaczenie lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych,
4. oznaczenie miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej,
– naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów.
Przepisy ustawy OZE nie statuują wymogów formalnych wobec podmiotów/osób sporządzających schemat, niemniej należy przyjąć, iż schemat winien zostać podpisany przez
wytwórcę, względnie przez reprezentującego go w sprawie pełnomocnika oraz zawierać oznaczenie odpowiednio: oryginał/poświadczona kopia.

Źródło: URE

Więcej: https://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/7619,Informacja-nr-522018.html

This post is also available in: pl