Rolnicy i inwestorzy w napięciu czekają na moment, gdy nowe przepisy odnośnie biogazowni zostaną poddane pod głosowanie. Sytuacja w MRiRW jest dynamiczna, dlatego pojawiają się pytania odnośnie przyszłości specustawy. Z Januszem Kowalskim rozmawiała Beata Klimczak.

Reklama

Na jakim etapie są aktualnie prace nad specustawą?

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych został na początku tygodnia skierowany do konsultacji publicznych. Poprosiłem 160 podmiotów z obszaru energetyki odnawialnej, rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego o wyrażenie opinii na jego temat. Chcę, aby proponowane zmiany były jak najlepsze. Dlatego jesteśmy otwarci na konstruktywną dyskusję i wszelkie uwagi, które mogą poprawić projekt. Konsultacje potrwają do 14 kwietnia. Następnie ustawa zostanie skierowana do dalszych prac legislacyjnych. Wierzę, że uzyskamy ponadpolityczne porozumienie i proponowane rozwiązania szybko staną się obowiązującym w Polsce prawem.


Zarejestruj się na 6. Kongres Biometanu


Czy jest Pan, jako współtwórca, zadowolony z projektu?

Biogazownie rolnicze są szansą na rozwój obszarów wiejskich i ich zrównoważoną transformację energetyczną. Obszary wiejskie z jednej strony posiadają największe zasoby biomasy możliwej do wykorzystania do produkcji energii. Z drugiej strony są to tereny w największym stopniu zagrożone ubóstwem energetycznym. Zapewnienie ciągłości dostaw energii do odbiorców na obszarach wiejskich stanowi duże wyzwanie.

Przygotowana ustawa o biogazowniach rolniczych ma być odpowiedzią na tak zdefiniowane zadania. Jest to jeden z najważniejszych projektów dotyczących wykorzystania OZE na obszarach wiejskich ostatnich lat. Polska wieś może zyskać przede wszystkim stabilne dostawy energii oraz możliwość obniżenia kosztów jej pozyskania. Wykorzystując lokalnie dostępną biomasę, obszary wiejskie mogą stać się niezależne energetycznie. Co więcej – proponowane zmiany w zakresie nawozowego wykorzystania produktu pofermentacyjnego spowodują obniżenie kosztów działalności rolniczej z korzyścią dla środowiska. Nie można zapominać, że biogazownie mogą zmniejszyć oddziaływanie rolnictwa na środowisko, w tym ograniczyć uciążliwość zapachową wynikająca ze specyfiki działalności rolniczej.


Czytaj też: Polski Komitet Energii Elektrycznej komentuje: Jakie zmiany przyniesie REDIII?


Jakie korzyści projekt powinien przynieść inwestorom biogazowym?

W projekcie zawarto szereg rozwiązań ułatwiających sprawne przeprowadzenie inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Przygotowane propozycje są efektem moich spotkań z przedstawicielami branży biogazu w Polsce i zidentyfikowanymi przez nich problemami w rozwoju tego sektora.

Wśród proponowanych zmian znajduje się między innymi skrócenie czasu trwania postępowań administracyjnych, a także określenie szczególnych reguł ich prowadzenia. Przygotowany projekt ustawy zakłada – w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę – nałożenie kary na organ administracyjny w sytuacji, gdy decyzja nie zostanie wydana w ustawowym terminie.

W projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych wysuwamy propozycję, aby przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej było zobowiązane wydać warunki przyłączenia dla podmiotu uprawnionego w terminie maksymalnie 90 dni od dnia złożenia wniosku o przyłączenie biogazowni rolniczej do sieci, o ile moc zainstalowana nie przekracza 2 MW.

Proponujemy także, aby w przypadku biogazowni rolniczej zlokalizowanej w gospodarstwie rolnym, do gruntów rolnych zaliczone zostały grunty przeznaczone pod budynki, budowle i urządzenia wchodzące w skład biogazowni rolniczej powstałej i funkcjonującej w oparciu o przepisy projektowanej ustawy, o ile łączna powierzchnia gruntów zajętych pod taką biogazownię nie będzie większa niż 1 ha. Proponowana zmiana zmniejszy obciążenia dla rolników w zakresie podatku czy konieczności wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

To tylko niektóre ze znajdujących się w projekcie ułatwień na etapie planowania i realizacji budowy biogazowni rolniczej. Potrzebujemy szybkiej ścieżki dla rozwoju stabilnych instalacji OZE na obszarach wiejskich – dlatego przygotowaliśmy odpowiednie narzędzia prawne do zdynamizowania tego procesu.

Projekt ustawy nie znalazł się w harmonogramie prac Sejmu w połowie kwietnia. Kiedy znajdzie się w porządku obrad?

Mając na uwadze obecną sytuację, wszystkim powinno zależeć, aby projekt ustawy został uchwalony jak najszybciej. Mam nadzieję, że już w maju będzie przedmiotem obrad polskiego parlamentu.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Zdjęcie:  archiwum Magazynu Biomasa

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE