We wtorek w Dzienniku Ustaw ukazał się dokument, którego ustalenia mają istotny wpływ na branżę gazów odnawialnych. Jest to rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości biogazu, biogazu rolniczego i biometanu, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii z odnawialnych źródeł energii i transportowanych środkami transportu innymi niż sieci gazowe.

Reklama

Celem nowej legislacji jest ustalenie jednolitego systemu pomiarów ilościowych i jakościowych biogazu, biogazu rolniczego i biometanu. To ostateczna forma rozporządzenia, nad którym prace rozpoczęto w listopadzie 2023 r., o czym informowaliśmy na łamach portalu.


Kongres Biogazu


Pomiary biogazu, biogazu rolniczego i biometanu

– Zapewnienie poprawności oraz powtarzalności pomiarów jest kluczowe z punktu widzenia procesu pomiarowego, stąd jednym z istotnych wymagań dotyczących pomiaru jest wzorcowanie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych – czytamy w uzasadnieniu dokumentu. Urządzenia pomiarowe będą musiały zostać poświadczone świadectwem wzorcowania.

W rozporządzeniu uszczegółowione zostały miejsce i sposób przeprowadzania pomiarów biogazu i biometanu. Ma się to odbywać „w miejscu zlokalizowanym bezpośrednio przed punktem dalszego wykorzystania lub przetwarzania biogazu, biogazu rolniczego i biometanu”. Pomiary mają następować w sposób ciągły, conajmniej raz na godzinę i w okresach, kiedy jest dokonywany przesył.

W tym punkcie przez dalsze wykorzystanie rozumie się czynności związane z magazynowaniem, przekazaniem do transportu gazociągiem bezpośrednim biogazu albo tankowaniem pojazdów biogazem, biogazem rolniczym albo biometanem. Przetwarzanie z kolei pojmowane jest jako wszelkie zmiany cech fizyko-chemicznych wytworzonych paliw gazowych umożliwiające ich dalsze wykorzystanie, czyli sprężenie lub skraplanie.


Czytaj też: Wysoki uzysk biogazu – optymalizacja procesu mieszania


Przeliczanie biogazu, biogazu rolniczego i biometanu

Rozporządzenie wprowadza jednolity sposób przeliczania biogazu, biogazu rolniczego i biometanu na ilość energii wyrażonej w MWh. Zebrane dane mają być odnotowywane w książce rejestrowej. Przeliczanie ilości będzie wymagało wyznaczenia ciepła spalania odnawialnego gazu.

W zapisach rozporządzenia zawarto precyzyjny wzór, na podstawie którego mają być przeprowadzane obliczenia ilości produkowanego biogazu, biogazu rolniczego lub biometanu. Określono także procedurę postępowania na wypadek awarii urządzeń pomiarowych.

Rozporządzenie dostępne jest w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie na 14 dni po tym, jak zostało ogłoszone.

Zdjęcie: Shutterstock

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE