Polska Organizacja Biometanu wystosowała apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przedstawiciele zrzeszenia chcą, by w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu pojawiły się rozwiązania i cele dla branży biometanu, które umożliwią skuteczne rozwijanie tego sektora. Zwłaszcza, że to właśnie biometan może zapewnić energetyczne bezpieczeństwo, zastępując gaz ziemny. Oto najważniejsze postulaty i propozycje zmian w KPEiK.

Reklama

Deklaracje dotyczące działań

Dyrektor generalny POB, Michał Tarka, 12 marca skierował do Miłosza Motyki, ministra klimatu i środowiska, pismo zawierające proponowane zmiany legislacyjne, które umożliwią szybki rozwój branży. Członkowie Organizacji zadeklarowali, że do 2030 r. chcieliby zainwestować w wytwarzanie biometanu minimum 17,5 mld zł rocznie, co pozwoliłoby na produkowanie w Polsce 2 mld m3 tego odnawialnego gazu każdego roku. Tak wielkoskalowe działania nie mogą być podejmowane bez odpowiedniego zaplecza prawnego oraz strategii energetycznej. Podkreślono także konieczność ujęcia ilościowego wytwarzania biometanu oraz wyznaczania jego priorytetowych kierunków wykorzystania w KPEiK.


Czytaj też: Biokomponenty bez wyznaczonego kierunku rozwoju. Branża przedstawia swoje oczekiwania


Główne postulaty

Polska Organizacja Biometanu wskazuje na następujące postulaty:

  • Uwzględnienie celu produkcji biometanu na rok 2030 w KPEiK na poziomie 2 mld m3 oraz uwzględnienie konkretnych ilości biometanu jako paliwa transformacji energetycznej także dla innych działów gospodarki poza transportem.
  • Objęcie instrumentem wsparcia opartym na stałej cenie zakupu biometanu również większych instalacji OZE powyżej 1 MW poprzez wprowadzenie okresu przejściowego poprzedzającego wdrożenie docelowego instrumentu wsparcia opartego na konkurencyjnym postępowaniu przetargowym (aukcji).
  • Objęcie instrumentem wsparcia opartym na stałej cenie zakupu biometanu transportowanego również w postaci sprężonej albo skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe.
  • Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających lepszą integrację instalacji OZE wytwarzających biometan z sieciami gazowymi.
  • Wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjno-budowalnym instalacji OZE wytwarzających biometan.
  • Umożliwienie wykorzystania biometanu w celu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego przez podmioty do tego zobowiązane.

Czytaj też: Chcą stać się europejską potęgą, ale najpierw muszą pokonać trudności. Biometan w Ukrainie w tarapatach


Pełna treść dokumentu jest dostępna pod adresem: bioch4.org

Zdjęcie i źródło: Polska Organizacja Biometanu

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE