W ostatnich miesiącach HMK Sp. z o.o. zrobiła istotny krok w kierunku rozwoju działalności – budowy biogazowni w Polsce. Do użytku oddano dwie kompleksowe instalacje wytwarzające energię elektryczną i cieplną z biogazu powstałego w procesie fermentacji osadów ściekowych – w Kościerzynie oraz w Łowiczu. Obie instalacje osiągnęły pełne parametry technologiczne i w skuteczny sposób produkują energię odnawialną z odpadów, z pożytkiem dla środowiska i budżetów mieszkańców.

Reklama

Przedmiotem pierwszej inwestycji była rozbudowa w zakresie gospodarki osadowej istniejącej oczyszczalni ścieków w Kościerzynie o średniodobowej przepustowości 3.500 m³/d. Zakres realizacji inwestycji zakładał wprowadzenie komory fermentacji z rozbudową procesu oczyszczania ścieków o osadnik wtórny, fermentację osadu wstępnego i nadmiernego.

Zakres rzeczowy projektu obejmował m.in. budowę osadników wstępnych, komory fermentacyjnej o pojemności 1300 m3, budowę kompletnej linii do oczyszczania biogazu wraz ze zbiornikiem magazynowym biogazu, budynku technicznego wyposażonego m.in. w kotłownię do spalania biogazu wraz z jednostką kogeneracyjną. W ramach przeprowadzonej inwestycji wdrożono nowoczesne technologie związane z fermentacją osadów, które pozwalają na odzyskiwanie energii elektrycznej z potencjału zawartego w ściekach.

Proces realizacji inwestycji został zakończony rozruchem technologicznym, w którym osiągnięto wszystkie założenia projektowe. Całkowita wartość inwestycji to blisko 30 mln zł brutto.

W Łowiczu

Zakres kolejnej wykonanej przez HMK inwestycji dotyczył rozbudowy gospodarki osadowej wraz z nowo projektowaną instalacją do wytwarzania biogazu na oczyszczalni ścieków w Łowiczu. Roboty budowlane wykonane przez HMK polegały na budowie nowych obiektów technologicznych, takich jak zbiornik biogazu, pochodnia, węzły rozdzielcze oraz budynek hydrolizy, w którym zainstalowano m.in. wirówkę

dekantacyjną do zagęszczenia osadu nadmiernego. Oprócz budowy nowych obiektów, w trakcie inwestycji wyremontowano i rozbudowano istniejące obiekty technologiczne, dla których zmieniono funkcję technologiczną. Dotyczy to zhermetyzowanych zbiorników na osad nadmierny i wstępny oraz istniejących komór żelbetowych, które obecnie pełnią funkcję WKFz (komory fermentacyjne osadu).


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Na oczyszczalni ścieków w Łowiczu gaz pofermentacyjny (biogaz) pochodzi z fermentacji osadów prowadzonej w dwóch zamkniętych komorach fermentacyjnych. Biogaz ujmowany w górnej przestrzeni komory fermentacyjnej przepływa do odsiarczalników, zbiornika biogazu, węzła rozdzielczo-pomiarowego a stamtąd może być tłoczony do agregatów kogeneracyjnych, kotłów, budynku hydrolizy, suszarni lub na pochodnię. Biogaz spalany jest w agregatach kogeneracyjnych, gdzie produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Energia elektryczna wytwarzana przez agregat kogeneracyjny wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni lub może być sprzedawana do zewnętrznej sieci energetycznej.

Energia cieplna (odbierana w postaci wody gorącej o parametrach 90º/70ºC) jest wykorzystywana do celów grzewczych i technologicznych. Całkowity koszt przeprowadzonej inwestycji to ponad 20 mln zł brutto. Biogazownie na oczyszczalniach ścieków to nie jedyna specjalizacja HMK. Spółka wykonuje również pod klucz biogazownie rolnicze oraz na wysypiskach śmieci. Drugą gałęzią działalności HMK jest generalne wykonawstwo oczyszczalni ścieków – oferujemy zarówno kompleksową realizację nowych obiektów, jak również modernizacje i rozbudowy już istniejących.

https://hmk.pl/

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. Sprawdź poniżej:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE