Potencjalni inwestorzy, uczestnicy warsztatów biogazowych i zainteresowani pracą biogazowni pytają, jakie substraty mogą trafiać do instalacji? Odpowiadamy za Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa, że oprócz tych, zawartych w definicji biogazu rolniczego odpady kuchenne nie, ale przeterminowana żywność tak.

Reklama

Zgodnie z definicją biogazu rolniczego zawartą w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378), zwanej dalej „ustawą”, biogaz rolniczy to gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej:

  • surowców rolniczych,
  • produktów ubocznych rolnictwa,
  • płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych,
  • produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne,
  • z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.

BIOGAZ W POLSCE – POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT!


Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa tłumaczy, że mając na uwadze brzmienie powyższej definicji, jak i rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10), w jego ocenie nie jest możliwe zastosowanie jako wsadu do biogazowni rolniczej odpadów o kodzie 20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Zasady zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych regulują przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), zgodnie z którą odpady te powinny trafić do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Redakcja
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE