Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji

Gospodarka odpadami komunalnymi stanowi jedno z największych wyzwań z zakresu ochrony środowiska. Temat ten, obok walki ze smogiem, przybrał na znaczeniu w ciągu ostatnich lat.

Tekst: dr inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów
Zdjęcie: pixabay.com

Odpady komunalne stanowią specyficzny strumień odpadów. Pod pojęciem tym  należy rozumieć

„odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem  pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na  swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21).

Grupa ta jest bardzo zróżnicowana i w jej obrębie klasyfikowane są np. szkło,  niespożyta żywność czy przedmioty wielkogabarytowe, jak m.in. zbędne meble. W  2016 roku w Polsce wytworzonych zostało 11,654 mln t (Mg) odpadów komunalnych,  co stanowiło zaledwie 8,33 proc. wszystkich wytworzonych odpadów (GUS –  Ochrona Środowiska 2017).

Pozostałe odpady to w głównej mierze odpady przemysłowe, w tym m.in. odpady z  wydobycia i przetwórstwa kopalin. Odpady komunalne wytwarzane są przez  wszystkich mieszkańców kraju, każdego dnia, w związku z tym stanowią potencjalne  zagrożenie nie tylko dla środowiska i stąd wynika konieczność ich  racjonalnego  zagospodarowania.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wraz ze wzrastającą świadomością wśród ludności potrzeby ochrony środowiska, wprowadzane są w Polsce od kilkunastu lat działania  pozwalające ograniczyć ilość powstających odpadów oraz zmniejszyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

Jednym z działań jest prowadzenie selektywnej zbiórki  odpadów, przez co rozumie się takie ich zbieranie, w ramach którego wydzielony zostaje konkretny strumień odpadów charakteryzujących się zbliżonymi właściwościami. Celem takiego działania jest ułatwienie ich przetwarzania.

W Polsce  segregowaniu poddane zostały takie strumienie odpadów, jak: papier, szkło białe i kolorowe, tworzywa  sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe. W wielu miastach możliwe jest również przekazywanie takich  odpadów, jak elektronika, leki czy odpady wielkogabarytowe do specjalnych punktów zajmujących się zbiórką, a  następnie odzyskiem lub ich unieszkodliwianiem.

Poziomy segregacji odpadów są zróżnicowane między krajami, ale  są i takie miasta/gminy, w których poziomy recyklingu wynoszą ponad 90 proc. Świadczy to o możliwości dochodzenia do całościowego ujęcia wytwarzanych odpadów w ramy ich segregowania, a więc i racjonalnego recyklingu.

 

To tylko fragment tekstu. Cały przeczytasz w wydaniu online. Bezpłatnie!