Odpady z produkcji płyt – zmarnowany potencjał?

Odpady z produkcji płyt to zmarnowany potencjał? Producenci płyt drewnopochodnych i mebli są zobligowani do termicznego przekształcania odpadów. Tych, które powstają w procesach produkcyjnych. Dlatego polskim przepisom zarzucają nieprecyzyjność. Wskazują jednocześnie na zdecydowanie bardziej korzystne rozwiązania prawne stosowane w innych krajach. Zmiany ustawy o odpadach zostały dokonane bez uwzględnienia uwag przemysłu drzewnego. W szczególności producentów płyt drewnopochodnych i producentów mebli. Tak…

czytaj więcej »

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej”

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Jego główne założenia to przede wszystkim wzmocnienie kontroli nad strumieniem odpadów komunalnych, systemem ich zagospodarowania oraz zwiększenie ich selektywności. Projekt przyjęty przez RM rekomenduje są następujące rozwiązania: 1) wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami odbierającymi odpady komunalne, przez: wprowadzenie…

czytaj więcej »

Jak można efektywnie zagospodarować odpady?

Jak można efektywnie zagospodarować odpady? Zasadniczym działaniem jest odpowiednia segregacja odpadów, która pozwala na recykling m.in. metali, tworzyw  sztucznych, papieru czy szkła. Tekst: mgr inż. Anna Smurzyńska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zdjęcia: pixabay.com Ponadto wiele badań wskazuje również na możliwość efektywnego ich wykorzystania. Jednym z proponowanych  rozwiązań jest produkcja biometanu w biogazowniach oraz paliwa RDF. Segregacja odpadów Ponowne wykorzystanie odpadów gromadzonych na składowiskach możliwe jest…

czytaj więcej »

Pakiet ustaw odpadowych dyskutowany w Senacie

Podczas posiedzenia Senatu w dniach 10 i 11 lipca jednym z wiodących tematów będzie tak zwany pakiet ustaw odpadowych: Ustawa o odpadach, Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska i Prawo ochrony środowiska. Celem jest przeciwdziałanie patologiom w tym obszarze. Zasadniczą zmianą w funkcjonowaniu branży odpadowej, która zostaje wprowadzona do ustawy o odpadach, jest kaucja. Mają ją płacić firmy zajmujące się odpadami. Zgodnie z informacjami…

czytaj więcej »

Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji

Gospodarka odpadami komunalnymi stanowi jedno z największych wyzwań z zakresu ochrony środowiska. Temat ten, obok walki ze smogiem, przybrał na znaczeniu w ciągu ostatnich lat. Tekst: dr inż. Wojciech Czekała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów Zdjęcie: pixabay.com Odpady komunalne stanowią specyficzny strumień odpadów. Pod pojęciem tym  należy rozumieć „odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem  pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady…

czytaj więcej »