Projekt ustawy o OZE opublikowany! Są w nim pellet i biomasa. Na stronie Sejmu pojawił się projekt Ustawy o  „zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”.  Jest w nim mowa m.in. o pellecie, brykiecie, toryfikacie i biowęglu.

Reklama

Możemy w nim przeczytać m. in. że w art. 2: a) pkt 3 ustawa otrzymuje brzmienie:

„3) biomasa – ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów”.

Pełny tekst definicji m.in pelletu i zmian w projekcie znajduje się tutaj.

 

Zdjęcie : shutter stock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE