Jak wygląda rynek biogazu w Polsce? W naszym kraju funkcjonuje ponad 300 instalacji biogazowych, z których najliczniejszą grupę stanowią biogazownie rolnicze. Ten sektor rynku oceniany jest jako najbardziej perspektywiczny, bo pozwalający m.in. rozwiązywać problemy wsi związane z zagospodarowaniem odchodów zwierząt hodowlanych oraz zoptymalizować przychody z gospodarstwa.

Reklama

Rynek biogazu w Polsce

Na wstępie warto przytoczyć definicję biogazu, którą wprowadziła ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn.zm.). Biogaz to gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Biogaz rolniczy to gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej:

  • surowców rolniczych,
  • produktów ubocznych rolnictwa,
  • płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych,
  • produktów ubocznych,
  • odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne,
  • z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.

WEŹ UDZIAŁ W VII KONGRESIE BIOGAZU! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ


Rodzaje biogazu wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej:

  • biogaz rolniczy,
  • biogaz pozyskany ze składowisk odpadów,
  • a także biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków,
  • biogaz inny niż wyżej wymienione.

Jak wskazują zebrane dane ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii w 2021 roku (na podstawie świadectw pochodzenia wydanych do dnia 23 maja 2022 r.) to: z biogazu – 662 252,377 MWh (4%), a z pozostałych OZE (z wyłączeniem współspalania) – 17 418 486,783 MWh (96%).

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Tomasz Bartosiak, Artur Zawisza / Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
Zdjęcie: Shutterstock
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE