Już niemal 100 biogazowni pod lupą kontrolerów

kontrole biogazowni

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa co roku przeprowadza kontrole kilkudziesięciu biogazowni rolniczych. Liczba skontrolowanych instalacji zbliża się do setki. W przypadku czterech z nich zastosowano najwyższą z możliwych kar – zakaz działalności.

Wśród przedsiębiorców sektora biogazowego co jakiś czas krążą opowieści o nałożonych na nich karach. Najczęściej mówi się o kontrolach KOWR-u albo inspekcji ochrony środowiska. Ostatnią była informacja o tym, że na jedno z przedsiębiorstw, w związku z użyciem do produkcji biogazu substratów spoza obowiązującego katalogu, nałożono karę w wysokości 1 mln złotych. Prawda jest taka, że w tym zakresie kontrolę nad biogazowniami sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. A ten nie ma takich możliwości.

Co robi KOWR?

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, dyrektor generalny KOWR jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego, tj. przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania:

  • biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego (biometanu wtłaczanego do sieci gazowej),
  • energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja.

AKTUALNY REJESTR DOSTĘPNY JEST TUTAJ 

Podmioty, które wytwarzają biogaz rolniczy w mikroinstalacji lub energię elektryczną z biogazu rolniczego w mikroinstalacji nie mają obowiązku zarejestrowania się w KOWR. W związku z tym nie składają żadnej dokumentacji oraz nie podlegają kontroli Ośrodka.

Informacje o nich przekazują do niego operatorzy sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSDE) oraz operatorzy sieci dystrybucyjnych gazowych (OSDG). Na razie nie ma informacji co do tych ostatnich.

Oprócz tego dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gromadzi informacje o mikroinstalacjach:

  • biogazu rolniczego (instalacje o rocznej wydajności biogazu rolniczego do 200 tys. m3),
  • wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego (instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW).

Składają oni dwa rodzaje informacji:

  • informację o przyłączeniu nowej mikroinstalacji (zarówno biometanowej jak i wytwarzającej energię elektryczną) – w terminie 14 dni od dnia przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSDE lub OSDG,
  • sprawozdanie półroczne (wcześniej sprawozdanie kwartalne) o ilościach biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej OSDG albo ilościach energii elektrycznej z biogazu rolniczego wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej OSDE.

Kontrole biogazowni

– Według stanu na dzień 14 lipca 2020 r. do rejestru wytwórców biogazu rolniczego zostało wpisanych 95 podmiotów. Posiadają łącznie 106 instalacji uprawnionych do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Dotychczas żaden przedsiębiorca nie ubiegał się o wpis do rejestru w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego (biometanu). Gdyby jednak tak się stało, wówczas jego wpis będzie widoczny w tym samym rejestrze, co przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego. KOWR, wcześniej ARR, jest proceduralnie przygotowany do dokonania takiego wpisu od 2011 r. – mówi Wojciech Adamczyk, rzecznik prasowy Ośrodka.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Oprac. B. Klimczak
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski