„Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” – ruszył nabór wniosków

Kogeneracja

Od 01.06.2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie w w nowym programie priorytetowym NFOŚiGW „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. O wparcie ubiegać się będzie można do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania środków.

Program „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

Program „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW. Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Na co wsparcie?

Program przewiduje wsparcie następujących rodzajów inwestycji:

 1. dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  • ciepło odpadowe,
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Zarejestruj się na VII Forum Pelletu


Elementem uzupełniającym inwestycji w pkt. 1) może być:

   1. przyłącze do sieci należące do Beneficjenta projektu (wytwórcy energii);
   2. magazyn energii- warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Wyłączone ze wsparcia są również instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

 

Intensywność dofinansowania:

 1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
 2. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych,
 3. Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, sposobu składania i rozpatrywania wniosków określone zostały odpowiednio w ogłoszeniu o naborze i w regulaminie naboru Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Finansowanie inwestycji dostępne w ramach środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło, zdjęcie: NFOŚiGW

This post is also available in: polski

ael