Aspekt regulacyjny wykorzystania biomasy

Aspekt regulacyjny wykorzystania biomasy

Głównym dokumentem, który określa m.in . wiążący unijny cel w odniesieniu do całkowitego udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto, jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.12.2018 r., czyli tzw. RED II. Ustanawia ona zasady dotyczące wsparcia finansowego na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz dotyczące jej prosumencji i wykorzystania w sektorze ogrzewania i chłodzenia oraz transportu , gwarancji pochodzenia, procedur administracyjnych, a także określa kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.


POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT „BIOMASA W POLSCE 2022/23”


Aspekt regulacyjny wykorzystania biomasy

Jeśli energia z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy spełnia tzw. kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR) oraz kryteria ograniczania emisji gazów cieplarnianych określone w art. 29 ust. 2-7 i 10 Dyrektywy RED II, uwzględnia się ją jako wkład w realizację wiążącego ogólnego celu unijnego na 2030 rok oraz uznaje się, że spełnia obowiązek procentowego udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w sektorze energetyki, a także kwalifikuje się ją do wsparcia finansowego, o którym mowa w w/w dyrektywie. Dyrektywa RED II rozszerza rodzaje odnawialnych źródeł energii objętych KZR o energię wytworzoną z paliw z biomasy stałej i biomasy gazowej produkowanej w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 20 MW w przypadku paliw stałych z biomasy, a 2 MW w przypadku paliw gazowych z biomasy.

Zgodnie z unijną dyrektywą RED II, od 2022 r. brak certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów KZR oznacza, że nie można zaliczyć paliwa jako zeroemisyjnego.

Wówczas instalacja musi płacić za rzeczywistą emisję CO2, która jest nieco wyższa niż w przypadku węgla. Przyjmuje się jednak, że CO2 powstałe przy spalaniu biomasy jest równoważone przez CO2, które roślina pobrała w procesie fotosyntezy. Warunek to zrównoważone pozyskanie biomasy. Co do zasady, obowiązek wykazywania kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych dla biomasy przez podmioty objęte systemem EU ETS wynika z przepisów prawa unijnego, tj. art. 38 ust. 2 i 38 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 2012/601. Obowiązek ten wszedł w życie w 1.01.2022 r. niezależnie od dyrektywy RED II i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Warto ponadto dodać, że rozporządzenie w przeciwieństwie do dyrektywy staje się wiążące automatycznie w całej Unii Europejskiej z dniem wejścia w życie i jest stosowane wprost, bez potrzeby jego implementacji. Spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pozwoli podmiotom objętym systemem EU ETS wykazywać w raportach o wielkości emisji składanych corocznie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami współczynnik „O” dla w/w paliw, co w konsekwencji przełoży się na konieczność umorzenia mniejszej ilości uprawnień do emisji w celu dokonania jej rozliczenia w ramach systemu EU ETS.

W przypadku gdy biomasa wykorzystywana do spalania nie spełnia w/w kryteriów, węgiel pierwiastkowy w niej zawarty uznaje się za kopalny. Komisja Europejska zatwierdziła w kwietniu 2022 r. 13 systemów certyfikacji. Wśród nich są wszystkie te, które znajdują zastosowanie w praktyce na polskim rynku, czyli: ISCC EU, KZR INiG, REDcert EU i SURE. Każdy z nich może być wykorzystany do certyfikacji łańcucha dostaw biomasy, niemniej jednak występują pewne różnice w zakresie uznania każdego z nich (np. KZR INIG nie obejmuje certyfikacji biomasy leśnej – przy. red.).

Obecnie brak jest jednak przepisów krajowych wdrażających Dyrektywę RED II w powyższym zakresie. W lutym ubr. na stronach rządowych pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Założeniem było, aby znowelizowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Nowelizacja implementuje swoją treścią wytyczne Dyrektywy RED II. Spełnienie wymogów w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju poprzez certyfikację będzie od tego roku obowiązywało wytwórców i dostawców biomasy.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w RAPORCIE „BIOMASA W POLSCE 2022/2023”. DO POBRANIA PONIŻEJ:

Raport Biomasa w Polsce

Pobierz raport ZA DARMO i zapisz się do newslettera

Wyślij link na adres:

Zaznaczenie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Biomass Media Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu drogą e-mailową newslettera oraz innych informacji handlowych w celu marketingu bezpośredniego, która jest świadczeniem wzajemnym w zamian za otrzymanie możliwości pobrania określonych treści. Zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wykorzystanie linku dezaktywacyjnego dostępnego w każdej wiadomości. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce prywatności [https://magazynbiomasa.pl/polityka-prywatnosci/].

Tekst: Anna Litwinowicz-Krakus, Bogusław Regulski
Zdjęcie: Shutterstock

This post is also available in: polski