w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mierczanach ogłasza VIII pisemny, ofertowy, nieograniczony przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej PPU DEXTER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mierczanach.

Reklama

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

1) prawo własności nieruchomości gruntowych obejmujące:
a) działkę zabudowaną nr 5/13, położoną w Mierczanach, gmina Torzym w woj. lubuskim, o pow. 3 ha, KW nr GW1U/00020049/8,
b) działkę niezabudowaną nr 5/11, położoną w Mierczanach, gmina Torzym w woj. lubuskim, o pow. 3,9005 ha, KW nr GW1U/00020048/1,
c) działkę niezabudowaną nr 5/15, położoną w Mierczanach, gmina Torzym w woj. lubuskim, o pow. 2,5108 ha, KW nr GW1U/00021170/2;

2) maszyny, urządzenia, wyposażenie i inne ruchomości zgodnie z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Tadeusza Karwasza z dnia 14.09.2017 r., przy czym ruchomości będące przedmiotem przetargu nie będą uruchamiane i syndyk nie ponosi odpowiedzialności za ich sprawność techniczną lub kompletność.

Cena wywoławcza za opisane wyżej składniki majątkowe wynosi 4.004.328,00 zł (słownie: cztery miliony cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100) netto. Do ceny wywoławczej może zostać doliczony właściwy podatek VAT, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, który stanowić będzie dodatkowy składnik ceny.
Termin przetargu ustala się na dzień 6 lutego 2018 r., godz. 10.30. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, blok 15, sala nr 5.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. złożenie kompletnej oferty zakupu przedmiotu sprzedaży w j. polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „VIII Przetarg – PPU DEXTER” na ręce Sędzi-Komisarz w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, blok 15, pokój 114 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.02.2018 r., godz. 9.00 – decyduje data wpływu;

2. wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny oferowanej na rachunek bankowy upadłego o nr 68 1090 1623 0000 0001 2152 0866 z dopiskiem „Wadium – VIII przetarg PPU DEXTER” najpóźniej w dniu 5.02.2018 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek upadłego. Opis składników majątkowych przedsiębiorstwa zawierają operaty szacunkowe składników majątku przedsiębiorstwa z 15.08.2017 r. oraz z 14.09.2017 r., sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Karwasza, które są dostępne wraz z pełnym tekstem regulaminu przetargu w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52, blok 15, pokój 114. Szczegółowe informacje udziela syndyk pod numerem telefonu 691 775 992.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE