Specustawa biogazowa? Od 11 września obowiązuje ustawa z 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Natomiast od 18 października rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zawiera szczegółową listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Warto dokładniej przeanalizować oba dokumenty.

Reklama

Ułatwienia odnoszą się do trzech kluczowych obszarów: budowy, substratów produkcyjnych i nawozowego zagospodarowania pofermentu.

Dla nowych inwestorów:

  • dotyczą planowania i realizacji inwestycji i polegają na przyspieszeniu procesu wydawania różnego rodzaju decyzji.

Ułatwienia wprowadzone ustawą nie dotyczą wszystkich planujących budowę biogazowni rolniczej, a kierowane są do konkretnej grupy inwestorów spełniających łącznie kilka przesłanek ustawowych dotyczących:

  • kategorii podmiotu realizującego przedsięwzięcie – gospodarstwa rolne, branża przetwórstwa rolno -spożywczego, czy spółdzielnie energetyczne;
  • warunków lokalizacyjnych – teren do 1 ha;
  • technicznych instalacji – moc elektryczna na poziomie 3,5 MW lub 10,5 MW mocy cieplnej, albo roczna wydajność produkcji biogazu rolniczego do 14 mln m3, albo biometanu z biogazu rolniczego do 8,4 mln m3;
  • rodzajów substratów wykorzystywanych do produkcji biogazu rolniczego – wyłącznie substraty określone ww. przepisach.

Co ważne specustawa nie wprowadza ułatwień w proces uzyskiwania decyzji środowiskowych dla planowanych biogazowni rolniczych.

Dla istniejących biogazowni rolniczych:

  • wprowadza uproszczenie procedury administracyjnej związanej z potwierdzeniem spełniania warunków uznania substratu za produkt uboczny – bez konieczności potwierdzania tego faktu decyzją marszałka województwa. Z uproszczenia muszą skorzystać wytwórcy substratu przed przekazaniem go do konkretnej biogazowni rolniczej. W praktyce to oznacza, że wytwórca substratu i biogazownia rolnicza będą obowiązane posiadać umowę w tym zakresie;
  • zwolnienie z obowiązku rejestracji produktu pofermentacyjnego jako nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby. Uproszczenie dotyczy tylko przypadku wykorzystywania wyłącznie substratów określonych w ww. rozporządzeniu.

Co ważne, lista tych substratów (w tym odpadowych) jest węższa niż katalog substratów/odpadów dopuszczonych do wykorzystania w produkcji biogazu rolniczego w rozumieniu Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. To oznacza, że poferment wytworzony z innych substratów wykraczających poza listę z rozporządzenia nie będzie stanowił produktu pofermentacyjnego.

Należy również pamiętać, że nowe przepisy w żaden sposób nie zmieniają zapisów Ustawy o odpadach w zakresie przetwarzania odpadów w procesie R3, czyli dopuszczenia odpadów do procesu fermentacji. Tak więc wszystkie biogazownie rolnicze nadal są zobowiązane do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji do produkcji biogazu rolniczego.

Reasumując:

Każda biogazownia rolnicza przyjmująca do produkcji odpady przez system BDO nadal jest obowiązana posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji w procesie odzysku R3. Biogazownia rolnicza przyjmująca do produkcji biogazu substraty spoza listy określonej w ww. rozporządzeniu nadal będzie wytwarzać poferment kwalifikowany jako odpad o kodzie 19 06 05/19 06 06. Jego wykorzystanie nadal będzie wymagało uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie R10 lub decyzji MRiRW uznającej za nawóz lub polepszacz gleby.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. Sprawdź poniżej:

Tekst: Katarzyna Błocińska-Wolnikowska, Kierownik ochrony środowiska Bio-Industry

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE