Produkcja biogazu z odpadów komunalnych. Co z przepisami?

Produkcja biogazu

Produkcja biogazu z odpadów komunalnych w perspektywie zmian w gospodarce odpadami? Odpady komunalne z gospodarstw domowych zawierają znaczne ilości materii organicznej. Ich wykorzystanie w produkcji biogazu wymaga dostosowania procedur i technologii do dynamicznych zmian w przepisach.

Odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych zawierają znaczne ilości materii organicznej. W zależności od miejsca wytwarzania, rodzaju zabudowy miejscowości oraz sezonowości ich ilość określono na poziomie 25-35 proc. Są one wytwarzane w różnych postaciach i rodzajach.

Ich klasyfikacja zgodnie z katalogiem odpadów umiejscawia je głównie w dwóch kategoriach:

  • W grupie 20 02 (odpady z ogrodów i parków – w tym z cmentarzy). Pod kodem 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
  • A w grupie 20 01 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie. Pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Odpady ulegające biodegradacji – zbiórka

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 29.12.2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 19) w par. 3 wymaga, aby wśród zbieranych wybranych frakcji selektywnie zbierać u źródła „odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”. Zapis ten jednoznacznie nie definiuje kodów odpadów, jednak przyjęto, że są to dwa kody odpadów komunalnych wymienione wcześniej. Frakcje tych odpadów zbiera się zgodnie z par. 4 ust. 5 ww. rozporządzenia w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Produkcja biogazu z odpadów komunalnych w perspektywie zmian w gospodarce odpadami

Dopuszczalne jest zbieranie obydwu tych frakcji razem lub oddzielnie w dwóch niezależnych strumieniach. Przekłada się to na koszty logistyczne zbierania oraz na skład wyjściowego strumienia trafiającego do instalacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada gminy, określając system zbierania odpadów w uchwalanym przez nią regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.


Chcesz wiedzieć więcej o energii z opadów? Kliknij i sprawdź!


Odpady te zbierają w systemie pojemnikowym lub workowym, jak również w systemie mieszanym. Miejscem zbierania odpadów może być również punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), o ile taki znajduje się na terenie danej gminy. Konstruując system zbierania odpadów ulegających biodegradacji, należy mieć na uwadze ich specyficzne cechy skutkujące potencjalną emisją powietrza złowonnego, jak również potencjalnym żerowaniem owadów i gryzoni. Stawia to wysokie wymagania zarówno dla pojemników, worków, jak i sprzętu transportowego. Wymaga także odpowiednio wysokiej częstotliwości odbierania – zwłaszcza w okresie podwyższonych temperatur.

Strumień tych odpadów pojawi się sukcesywnie w poszczególnych gminach w różnych okresach, jednak każda gmina zobowiązana jest do wprowadzenia selektywnego zbierania zgodnie z rozporządzeniem nie później niż do 31 czerwca 2021 roku.

Jak postępować z odpadami?

Mając do dyspozycji strumień sukcesywnie rosnący, w miarę stabilnie wytwarzanych tego rodzaju odpadów, gminy zobligowane są do jego utworzenia lub wskazania miejsc jego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponieważ dotychczas strumień ten zbierany był łącznie z odpadami zmieszanymi lub selektywnie sporadycznie i w niewielkich ilościach, moce instalacji zdolnych do jego przyjmowania i przetwarzania są niewspółmierne do rosnących systematycznie potrzeb w tym zakresie. Najprostszą metodą przetwarzania tego rodzaju odpadów jest ich kompostowanie w kompostowniach zamkniętych lub w płytowych.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Kliknij i sprawdź poniżej:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij!

Tekst: Piotr Szewczyk, ZUOK „Orli Staw”
Źródło: ZUOK „Orli Staw”

This post is also available in: polski