Nowelizacja ustawy OZE. Oto najważniejsze zmiany! Od rozwoju źródeł odnawialnych nie ma odwrotu. Zgodnie z raportem Global Trends in Renewable Energy Investment z 2018 r., od 2004 r. świat zainwestował łącznie 2,9 bln  dolarów w zieloną energię. W Polsce w latach 2005–2016 zainstalowana moc pochodząca ze źródeł odnawialnych była  a poziomie 8 538,347 MW, według danych na dzień 30 września 2017 roku.

Reklama
Tekst: Adw. Piotr Banasik, Brudkowski & Wspólnicy
Zdjęcie: pixabay.com

W Polsce dalszy dynamiczny wzrost inwestycji na tym rynku może nastąpić m.in. za sprawą uchwalonej 7 czerwca  2018 r. ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.  276), która w pełni dostosowuje przepisy do wymogów określonych przez Komisję Europejską (procedura notyfikacji SA.43697 (2015/N), m.in. w „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele  związane z energią w latach 2014–2020” (Dz.Urz. UE C 200 z 28.06.2014) (dalej „Nowelizacja”).

Rozwiązania wprowadzone przez Nowelizację, o ile będą wprowadzane w życie zgodnie z założeniami, powinny  spowodować szybki wzrost inwestycji m.in. w biogazownie rolnicze. W szczególności, jeżeli wsparcie rządowe będzie  utrzymane na deklarowanym poziomie.

Rozwiązania wprowadzone przez Nowelizację powinny spowodować szybki wzrost inwestycji m.in. w biogazownie  rolnicze

Zmiany w definicjach ustawowych Nowe regulacje stanowią kontynuację zmian systemowych, które pozwolą na  utworzenie lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie. Nowelizacja zmienia niektóre definicje dotyczące  energetyki biomasowej, m.in. poprzez poszerzenie definicji biomasy o „przetworzoną biomasę w postaci peletu”.

Doprecyzowano definicje biowęgla, klastrów energii, w tym w zakresie możliwości uzyskania koncesji lub wpisu do  rejestru Prezesa URE i spółdzielni energetycznych, które muszą spełniać szereg nowych warunków, zwłaszcza w  zakresie posiadanej liczby członków, zapewnienia wykorzystania mocy przynajmniej jednej instalacji odnawialnego  źródła energii na poziomie większym niż 3504 MWh/MW/ rok.

Ponadto spółdzielnia musi zapewnić pokrycie 70  proc. rocznego zapotrzebowania na energię wszystkich jej członków.

Wprowadzono również nowe brzmienie pojęć:  małej instalacji, której moc elektryczna będzie mogła wynosić od 50 do 500 kW, mikroinstalacji, w tym zakresie  zwiększenie maksymalnej mocy elektrycznej do 50 kW.

Dodatkowo producenci energii będą mogli skorzystać z  nowych mechanizmów wsparcia w postaci stałej ceny zakupu energii, która ma wynosić 90 procent ceny  referencyjnej danego typu instalacji.

Będzie ona również podlegała corocznej waloryzacji, a ewentualną nadwyżkę  wyprodukowanej energii wytwórcy będą mogli sprzedać do dostawcy zobowiązanego albo do innego podmiotu wraz z  prawem do pokrycia ujemnego salda.

Kumulacja pomocy publicznej

Nowelizacja wprowadza również nową regułę kumulacji pomocy publicznej w systemie aukcyjnym. Warunkiem  dopuszczalności ww. pomocy jest wymóg, aby pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką uprzednio  otrzymaną pomoc inwestycyjną (tzw. reguła kumulacji). Ma to na celu zapewnienie proporcjonalności udzielonej  pomocy na jedno przedsięwzięcie i jego rentowności.

 

To tylko fragment artykułu…
Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj najnowszy numer Magazynu Biomasa”!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE