MPEC w Nowym Sączu ogłasza przetarg na budowę kotła na biomasę

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu ogłasza przetarg nieograniczony na: ,,Budowę kotła na biomasę o mocy nominalnej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach projektu ,,Nowe Źródła Energii w MPEC Nowy Sącz”. Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2022 r. o godz. 12.00

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 3MW wraz z infrastrukturą techniczną w formie zaprojektuj i wybuduj, wg PFU – zał. nr 1 do SIWZ i umowy, „Opisu przedmiotu zamówienia” – zał. nr 2 do SIWZ i umowy oraz postanowień SIWZ i załączników do SIWZ.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę kotła biomasowego o mocy 3 MW wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami niezbędnymi do jej funkcjonowania z uzyskaniem warunków podłączenia, decyzji – w tym pozwolenia na budowę, a także dostawę kotła biomasowego z urządzeniami pomocniczymi, montażem i podłączeniem, doprowadzeniem wszystkich niezbędnych mediów i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

CPV 45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcy, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2022 r. o godz. 12.00.


Zarejestruj się na III Konferencję Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie


Termin realizacji zamówienia:

-Przekazanie placu budowy  – do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

-Odbiory częściowe – zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”.

– Wykonanie projektów: budowlanego, technicznego i wykonawczego – do 3 miesięcy od podpisania umowy, bez uzyskania pozwolenia na budowę.

-Odbiór częściowy – technologia wraz z próbami i dokumentacją odbiorową – do 30 listopada 2022r.

-Odbiór końcowy wraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu – do 28 lutego 2023 r.

 

Wadium – 100.000,00 zł

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

najniższa łączna cena ofertowa brutto – 100 pkt


Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się TUTAJ


Magazyn Biomasa. Sprawdź poniżej:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

 

źródło: mpecns.pl

This post is also available in: polski

ael