Coraz częściej pojawiają się opinie, że najbliższe lata będą kluczowe dla tego sektora energii odnawialnej w naszym kraju. Największe polskie spółki paliwowe, jednoznacznie deklarują zainteresowanie nowymi inwestycjami w obszarze biogazu. Należy jednak zastanowić się, jakie są główne możliwości wykorzystania tego paliwa gazowego.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Powszechnie wiadomo, że wzrost udziału źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym naszego kraju znacząco przyczyni się do poprawy stanu środowiska i stabilizacji dostaw energii elektrycznej.

Reklama

Zwłaszcza biometan może stać się jednym z kluczowych nośników energii w naszym kraju i symbolem nadchodzącej transformacji energetycznej. Istnieje kilka możliwości jego końcowego zagospodarowania.

Zatłaczanie biometanu do sieci gazowej

Jedną z nich, pozwalającą na zmniejszenie strat wynikających z przesyłu energii, jest wtłaczanie oczyszczonego biogazu do sieci gazowej i jego odbiór w miejscu docelowego zagospodarowania. Rozwiązanie to umożliwia producentom sprzedaż tzw. „zielonego” gazu do podmiotów znajdujących się nawet na drugim końcu kraju. O potencjale i możliwościach stosowania tego typu rozwiązań świadczy zaangażowanie firmy PGNiG, która w biometanie dostrzega szanse na duże uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego.

W styczniu 2021 r. Ministerstwo Klimatu opublikowało i skierowało do konsultacji projekt zmiany rozporządzenia o funkcjonowaniu systemu gazowego. Projekt ten zawiera informacje nt. parametrów jakościowych, jakie będzie musiał spełniać biometan, by mógł być zatłaczany do sieci gazowych. Celem w/w projektu jest stworzenie warunków do rozwoju rynku biometanu, a tym samym zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Wskazuje się też, że obecne rozporządzenie określa wyłącznie parametry jakościowe paliw gazowych, do których zalicza się tradycyjne gaz ziemny.

Możliwości wykorzystania biometanu

Tymczasem w przypadku biometanu, produkowanego w biogazowniach, może on zawierać szereg zanieczyszczeń, nie występujących w gazie ziemnym. Określone w projekcie wymagania jakościowe dla biometanu (m.in. ciepło spalania, liczba Wobbego, zawartość siarkowodoru, siarki merkaptanowej, siarki całkowitej, par rtęci, temperatura punktu rosy) są takie same, jak wartości określone w rozporządzeniu systemowym dla gazu ziemnego. Istotne jest również określenie granicznych wartości mogących występować w biometanie zanieczyszczeń, takich jak: siloksany, amoniak lub chlorowcopochodne węglowodorów. Zanieczyszczenia te mogą wpływać niekorzystnie zarówno na infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną gazu, jak i bezpieczeństwo przyłączonych do niej odbiorców. Określenie precyzyjnych parametrów jakościowych dedykowanych dla biometanu pozwoli usunąć wątpliwości związane z zagrożeniem dla stanu technicznego gazociągów. Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Rynku Biogazu. Sprawdź poniżej:

Rynek Biogazu – listopad 2020 i inne wydania znajdziesz tutaj. Sprawdź koniecznie, dlatego że warto!

Tekst: Kamil Kozłowski, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Zdjęcie: pixabay.com
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE