Współczesna gospodarka powinna dążyć do realizacji nowoczesnych strategii rozwojowych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i wspieranych przez biznes.

Reklama

Ekotransformacja modeli biznesowych

Obserwowany obecnie w biznesie trend transformacji tradycyjnych modeli produkcji i konsumpcji w modele o charakterze współdzielenia odpowiedzialności za cały cykl życia produktów obejmuje również gospodarkę obiegu zamkniętego. Przedsiębiorca, jako właściciel produkowanego dobra, ponosi odpowiedzialność od momentu projektowania, aż po jego utylizację.

W związku z tym, zarówno producent, jak i konsument, mają obowiązek współodpowiedzialności za recykling wytworzonego oraz użytkowanego produktu. Gospodarka o obiegu zamkniętym wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju i biznesu, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na dobra materialne i użytkowe, które intensyfikuje wykorzystanie surowców, wymuszając racjonalne dysponowanie zasobami i optymalizację ich zużycia.

W gospodarce cyrkulacyjnej konieczna jest kooperacja wielu niezależnych podmiotów zaangażowanych na różnych etapach w całym łańcuchu życia produktów i usług. W ramach podejmowanych działań szczególnie istotne jest efektywne i przemyślane zagospodarowanie wszystkich strumieni ubocznych oraz recykling zużytych zasobów.

Biotransformacja ORLEN Południe

Zgodnie ze strategią rozwoju, ORLEN Południe kroczy drogą biotransformacji, która oprócz wprowadzania bioproduktów otrzymywanych w bioprocesach, polega również na wdrażaniu szeroko pojętej strategii gospodarki o obiegu zamkniętym.

Głównym zadaniem transformacji ORLEN Południe jest dynamiczny rozwój produkcji ekologicznych, poszerzenie oferty paliw alternatywnych, biokomponentów i bioproduktów. Implementowane rozwiązania zakładają dywersyfikację źródeł materiałów przez zastąpienie konwencjonalnych surowców i wykorzystanie w ich miejsce surowców pochodzenia biologicznego, surowców wtórnych oraz odpadów poprodukcyjnych. Gwarantuje to wydłużony cykl życia produktów, recykling odpadów, jak również uzupełniający się przepływ surowców i materiałów.

Obszar biodiesla, glikolu i wodoru

Instalacja do produkcji biodiesla zlokalizowana w Trzebini została zmodernizowana i rozbudowana, co umożliwiło zwiększenie produkcji estrów FAME do 275 tysięcy ton rocznie. Ponadto, nowo wybudowana instalacja do produkcji zaawansowanych estrów UCO FAME z przepracowanych olejów posmażalnianych (UCO–Used Cooking Oils) i tłuszczowych odpadów niespożywczych o wydajności 30 tysięcy ton na rok, bazując na surowcu odpadowym, wpisuje się w założenia gospodarki cyrkulacyjnej.

Dodatkowym synergicznie działającym rozwiązaniem w ramach ciągu instalacji jest opracowana w ORLEN Południe technologia oczyszczania odpadowej gliceryny, która umożliwia odpowiednie oczyszczenie produktu ubocznego, tak aby sprostał jakościowym wymaganiom rynkowym. Wdrożenie własnej i innowacyjnej technologii opartej o ekoprojektowanie pozwoliło również, by wytwarzany podczas procesu produkt uboczny został zagospodarowany jako surowiec do uruchomionej w 2021 roku instalacji produkującej „zielony” glikol propylenowy. Wypracowana w tym projekcie technologia charakteryzuje się ponad 60% niższą emisją CO2 w odniesieniu do konwencjonalnie stosowanych metod produkcji MPG. Elementem ciągu instalacji jest jednostka do produkcji wodoru o najwyższej czystości. W szerszej perspektywie, zainicjowana strategia umożliwia sprzężenie łańcuchów materiałowych surowców instalacji do produkcji estrów, oczyszczonej gliceryny, glikolu propylenowego i wytwórni wodoru jakości paliwowej.

Instalacja Zielonego Glikolu Propylenowego

Bioetanol

Realizowana obecnie w Jedliczu inwestycja dotycząca budowy instalacji do produkcji bioetanolu drugiej generacji o zdolności produkcyjnej nawet do 25 tysięcy ton, pozwoli wdrożyć na rynek niskoemisyjny bioetanol. Projekt powstał ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko każdej składowej łańcucha produkcyjnego. Surowcem do procesu będzie materiał ligninocelulozowy pozyskiwany ze słomy zbóż, stanowiącej odpad z upraw rolnych od lokalnych producentów.

Z powstającej ubocznie ligniny zostanie pozyskana energia w wyniku wysokosprawnej kogeneracji, co umożliwi zmianę źródła zakładowej energetyki z węglowej na energię pochodzącą z surowców odnawialnych. Natomiast część produktów ubocznych posłuży do wyprodukowania ekologicznego biogazu.

Instalacja UCOFAME

Kwas mlekowy

Projekt dotyczący biotechnologicznej technologii produkcji kwasu mlekowego jest innowacyjnym przedsięwzięciem ORLEN Południe, realizowanym w ramach projektu projektu badawczo-rozwojowego, który uzyskał dofinansowanie w sektorowym programie INNOCHEM z NCBiR. Opracowanie własnej metody produkcji kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów oraz w oparciu o odpadowe i odnawialne surowce, która nie generuje uciążliwych środowiskowo produktów ubocznych i nie emituje szkodliwych zanieczyszczeń, znacząco wpisuje się w implementację ekorozwiązań podyktowanych biotransformacją firmy.

Obecnie, w wyniku podjętych działań w Trzebini funkcjonuje instalacja pilotażowa o wydajności produkcyjnej kwasu mlekowego sięgającej 5 tys. ton rocznie. Kwas mlekowy jest bioproduktem, który łatwo ulega biodegradacji. Oprócz bezpośrednich zastosowań w przemyśle kosmetycznym, spożywczym lub chemicznym możne być również wartościowym półproduktem do wytwarzania wyżej wyspecjalizowanych produktów jak biodegradowalny polimer polilaktyd (PLA). Weryfikacja opracowanej technologii w skali pilotażowej podczas warunków operacyjnych umożliwi dopracowanie danych niezbędnych do przeskalowania technologii na większą skalę i docelowo wdrożenie pełnowymiarowej instalacji do produkcji kwasu mlekowego według wypracowanych rozwiązań.

Biogazownie

Przyszłościowe plany rozwojowe Grupy ORLEN obejmują również projekt biogazowni, dzięki której możliwa byłaby produkcja biometanu jako alternatywnego źródła energii. Realizacja projektu łączy się z wdrażaniem niskoemisyjnych rozwiązań technologicznych i gospodarki obiegu zamkniętego, a także cechuje się wysoką efektywnością wykorzystania zasobów, wpisując się w obecnie dominujące i nadrzędne „zielone” trendy w gospodarce i biznesie.

ORLEN Południe konsekwentnie realizuje strategię transformacji, rozwijając własne know-how oraz wprowadzając liczne optymalizacje procesów produkcyjnych we wszystkich obszarach swojej działalności gospodarczej, tak aby wpisywały się w politykę zrównoważonego rozwoju i nowoczesnego biznesu.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? CZYTAJ MAGAZYN BIOMASA. SPRAWDŹ!

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Tekst: Justyna Więcławik, Specjalistka w dziale Technologia i Rozwój (R&D)

Zdjęcia: Orlen Południe

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE