Biomasa to paliwo stałe pochodzenia biologicznego, którego głównym źródłem jest działalność rolnicza, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach ankiety przeprowadzonej przez Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii „Grzała” Akademii Górniczo-Hutniczej. 107 na 120 respondentów wskazało ten sektor gospodarki jako kluczowego producenta biomasy, lecz była to jedyna odpowiedź ciesząca się tak wysokim wynikiem.


Reklama

Energia odnawialna

Odnawialność biomasy jest zagadnieniem, które niesłusznie kwestionuje część środowiska energetycznego. Rośliny pobierają CO2 w procesie fotosyntezy, a następnie emitują go podczas spalania. Składa się to na zerową emisję dwutlenku węgla – to argument za odnawialnością i ekologicznością biomasy. Jednak najczęstszą odpowiedzią na należność biomasy do OZE była, że rośliny odnawiają się we względnie krótkim czasie. Popularna była też uwaga, że produkcja odpadów jest ciągła i nieprzerwana, a zatem wykorzystanie ich można uznać za odnawialne. Za tym, że biomasa jest odnawialnym źródłem energii opowiedziała się większość – 64% badanych, a tylko 12% było przeciwnego zdania.

biomasa ankieta

Plantacje energetyczne

Tylko 43% ankietowanych wskazało, że słyszało o plantacjach energetycznych. Na mapie opracowanej przez dra Jana Jadczyszyna przedstawiono obszary przydatne pod kątem uprawy wierzby energetycznej i ślazowca pensylwańskiego. Zaznaczone tereny to często regiony o glebach V i VI klasy bonitacyjnej i strefy poprzemysłowe. Tak mała znajomość terminu może świadczyć, że mimo dogodnych warunków do rozwoju plantacji nie ma odpowiedniego systemu wsparcia i przez to powstaje ich mniej niż powinno.

Uczestnicy badania zostali także zapytani o znajomość roślin energetycznych. Najczęściej wskazywano topinambur (37%), najpewniej dlatego, że ma on również zastosowanie lecznicze, kulinarne czy ozdobne. Wierzbę energetyczną wskazało 35% ankietowanych.

Zalety i obawy

Respondenci uznali w 67%, że stosowanie biomasy ma więcej dobrych stron niż złych. Za tym, że ma więcej wad opowiedziało się 6%, a 26% pozostało przy tym, że rozkładają się one po równo.

Większość, bo 57% ankietowanych stwierdziło, że zaletą jest zagospodarowanie odpadów rolniczych i komunalnych, a wraz z pozyskiwaniem biomasy z lasów i z upraw energetycznych powoduje to, że dostępność surowca jest bardzo dobra, co zauważyło 52%. Dostępność surowca definiuje jego niską cenę, którą jako zaletę potwierdziło 46% respondentów.

Emisje szkodliwych związków siarki, azotu i dwutlenku węgla przy okazji wykorzystania biomasy są znacznie niższe, aniżeli w przypadku spalania paliw kopalnych. Tę zaletę wskazało 50% badanych. Z drugiej strony, również co drugi ankietowany uznał tę możliwą emisję zanieczyszczeń jako wadę. Zaletą, którą wybrało 45% biorących udział w ankiecie jest możliwość zagospodarowania terenów poprzemysłowych i nieużytków rolnych, a wiąże się to również ze wskazywanym (27%) rozwojem sektora rolniczego.

40% wskazało, że negatywnym zjawiskiem związanym z pozyskiwaniem surowca jest rabunkowa gospodarka leśna, która prowadzić może do zmniejszenia bioróżnorodności. Przedstawiony wykres, potwierdza, że są to obawy nieuzasadnione.

Badani (35%) uznali za wadę degradację gleb powiązaną z monokulturowymi uprawami roślin energetycznych i ze zużyciem nawozów sztucznych. Obecnie jednak wśród rolniczych instytucji doradczych panuje trend promowania nawozów organicznych. Ponadto uprawy często zajmują nieużytki z niskojakościowymi gruntami, więc degradacja nie jest tak zauważalna jak w przypadku np. czarnoziemów.

Wnioski

Badanie pozwoliło zauważyć, że w znacznej części wiedza Polaków nt. biomasy jest niewystarczająca lub jest podparta stereotypami. Skutkować to może problemami przy rozwoju tej gałęzi OZE jako alternatywy dla paliw konwencjonalnych.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Michał Jakubiec, Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii „Grzała” przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Zdjęcie: pixabay.com 
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE