Biogazownia rolnicza – od czego zacząć? Jak wygląda proces przygotowania inwestycji? To pytania, które nurtują potencjalnych inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych przy swoich gospodarstwach, ubojniach, rzeźniach, kurnikach czy zakładach przetwórstwa spożywczego. Oto odpowiedzi na te pytania.

Biogazownia rolnicza – od czego zacząć?

Wiele polskich gospodarstw coraz poważniej myśli o budowie biogazowni rolniczej, jako, możliwości wykorzystania zielonego ciepła do ogrzewania budynków inwestorskich, możliwości wykorzystania pofermentu do nawożenia gruntów, ale przede wszystkim jako doskonałego źródła dywersyfikacji przychodów. Jak jednak się do tego zabrać? Od czego zacząć? Jak sprawnie i szybko poprowadzić proces przygotowania inwestycji?

Reklama

 1.Podstawą rozpoczęcia działań w kierunku budowy biogazowni jest pomysł, określenie celu projektu, dopasowanie inwestycji do gospodarstwa oraz opracowanie długoterminowej strategii.

Należy wziąć pod uwagę czy gospodarstwo jest gotowe na takie zmiany, czy mamy odpowiednie zasoby finansowe i substratowe lub wiemy jak je zdobyć. Istotne jest spojrzenie na pomysł całościowo i wyodrębnienie kolejnych tematów, którym należy się przyjrzeć w tym punkcie.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Substraty: Warto na początek określić jakie substraty są dostępne w gospodarstwie, czy dostęp do nich jest sezonowy, czy substraty są odpowiednie do fermentacji beztlenowej,  jaka będzie wydajność biogazu uzyskanego z zebranej biomasy, czy w pobliżu planowanej biogazowni znajdują się inne gospodarstwa lub przedsiębiorstwa rolno-spożywcze zainteresowane długoterminowymi i regularnymi dostawami, jeśli tak to jaki byłby tego koszt? Ponadto należy wziąć pod uwagę sposób magazynowania dostępnych substratów i wpływ tego na efektywność ich zastosowania w biogazowni. Przy ustaleniu wydajności substratów oraz ich potencjału pomagają nasi wyspecjalizowani doradcy. W firmie agriKomp, uzyskanie pełnej analizy substratowej odbywa się bardzo szybko.

Wielkość biogazowni i jej lokalizacja: Należy ustalić wielkość biogazowni odpowiednią do przyjęcia substratów, jakimi zamierzamy gospodarować. Jest to podstawa do oszacowania parametrów uzyskiwanego biogazu oraz określenia ilości uzyskiwanej energii. Informacje na temat wielkości biogazowni pozwolą  z kolei na wybór odpowiedniej lokalizacji pod inwestycję. Znając natomiast lokalizację ważne jest aby uwzględnić możliwości techniczne przyłącza elektrycznego, a także możliwości wykorzystania i przekształcenia istniejącej infrastruktury. Istotne jest również zachowanie odpowiednich odległości od np. zabudowań mieszkalnych czy też obszarów chronionych. Warto na tym etapie rozważyć, czy w przyszłości będzie planowana rozbudowa.


6. Kongres Biometanu – sprawdź


Produkcja energii: Kluczowe jest tutaj ustalenie jaki rodzaj energii chcemy wytwarzać – czy ma to być energia elektryczna i cieplna razem, a może tylko energia elektryczna? Czy chcemy produkować energię tylko dla siebie? Tutaj również przydaje się pomoc doświadczonego doradcy, który po odpowiedniej kalkulacji pomoże wybrać najdogodniejsze rozwiązanie.

Forma organizacyjno – prawna: Za najbardziej popularną formę prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku biogazowni uznaje się spółkę z o.o. W rzeczywistości najistotniejsze jednak jest, aby powołać w tym celu działalność gospodarczą – niezależnie od jej formy prawnej. Tylko taki stan rzeczy pozwoli na skorzystanie z systemów FIT/FIP, które z korzyścią dla Inwestorów kształtują ceny referencyjne energii elektrycznej.

Analiza ekonomiczna: Ustalenie wielkości biogazowni, zapotrzebowania na odpowiednie substraty i zagospodarowania energii oraz pofermentu pozwala na  oszacowanie potencjalnych zysków na tym etapie planowania inwestycji. Ważne jest także aby wziąć pod uwagę czy uruchomienie biogazowni na terenie gospodarstwa będzie wymagało zatrudnienia dodatkowych pracowników, co generuje dodatkowe koszty oraz ile czasu zajmie uregulowanie ewentualnych zobowiązań. Konieczne jest porównanie nakładów inwestycyjnych i przychodów w ujęciu rocznym aby można było ustalić okres zwrotu dla planowanej inwestycji, w czym także mogą pomóc nasi wykwalifikowani doradcy.

  1. Kluczowym zagadnieniem w trakcie planowania budowy biogazowni rolniczej są niewątpliwie źródła jej finansowania.

Finansowanie projektów biogazowych w Polsce odbywa się z różnych źródeł. Znaczną część stanowią środki własne Inwestora. Cyklicznie jednak pojawiają się programy wsparcia, z których można skorzystać. Przykładowo są to programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Znaczny odsetek źródeł finansowania pochodzi również z pożyczek preferencyjnych lub kredytów. Popularne stają się również różnego rodzaju spółki, które łączą ze sobą osoby posiadające potencjał substratowy, z tymi które posiadają odpowiednie źródła finansowania. Dzięki takiemu połączeniu sił inwestycja dostaje realne szanse na zaistnienie na rynku.

Należy pamiętać, że finansowanie inwestycji ze środków obcych będzie wiązać się z przygotowaniem biznesplanu oraz w przypadku banków udziału własnego inwestora. Warto również zwrócić uwagę, że w przypadku ubiegania się o środki z różnego rodzaju funduszy, istotne jest szybkie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych, których posiadanie pozwala na plasowanie się wysoko w liście rankingowej projektów skierowanych do konkursów o dofinansowania. Tutaj z pomocą znowu przychodzą nasi specjaliści, którzy pozyskali już dziesiątki warunków zabudowy, pozwoleń na budowę i warunków przyłączenia. Ich doświadczenie bywa nieocenione często w skomplikowanych procedurach administracyjnych. A skoro już o tym mowa warto przyjrzeć się krok po kroku procesowi inwestycyjnemu z formalnego punktu widzenia.

  1. Określenie procedur i dokumentów wymaganych do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego

Dla wielu Inwestorów etap uzyskiwania decyzji i pozwoleń jest najtrudniejszy. Bywa tak głównie dlatego, że jest to najbardziej czasochłonny etap i najmniej znany Inwestorom. Nie codziennie bowiem uzyskuje się np. pozwolenie na budowę. Firma agriKomp zajmuje się tym jednak na co dzień, co znacznie skraca okres oczekiwania na stosowne decyzje. Pozwoliliśmy sobie w skrócie przedstawić jak przebiega droga uzyskiwania stosownych pozwoleń.

  1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Ten etap jest etapem, który może zostać pominięty jeśli nasza biogazownia będzie miała moc mniejszą niż 500 kW, a powierzchnia całej inwestycji nie przekroczy 1 ha (w Obszarach Natura 2000 i Obszarach Chronionego Krajobrazu – 0,5 ha). Jak zostało bowiem określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie zalicza tego typu instalacji do grupy przedsięwzięć, dla których wykonanie raportu oddziaływania jest obligatoryjne ani do tych, dla których wymóg ten jest fakultatywny. Zatem uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne tylko dla biogazowni o mocy powyżej 500 kW lub w przypadku, gdy inwestycja przekracza ww. powierzchnie dla danego typu terenu.

  1. Decyzja o warunkach zabudowy (DWZ), wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Analiza nieruchomości gruntowej przeznaczonej do realizacji inwestycji pozwala na określenie czy grunt posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli MPZP został określony należy szczegółowo przeanalizować jego zapisy, aby sprawdzić, czy zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami MPZP. Z uwagi jednak na to, że biogazownie rolnicze są typem obiektów, które powstają zwykle na terenach wiejskich, gdzie istniejący Plan Zagospodarowania bywa rzadkością, konieczne jest na ogół uzyskanie warunków zabudowy. W takim przypadku należy szczegółowo i rzetelnie przygotować wniosek o wydanie warunków zabudowy. Niejednokrotnie bowiem dla wielu Urzędów biogazownie są rzadkością, dlatego na tym etapie mogą pojawić się liczne wezwania do uzupełnienia wniosku. Do wniosku należy dołączyć koncepcję zabudowy dla biogazowni na kopii mapy zasadniczej, mapę zasadniczą o określonych ustawowo parametrach, wypis z ewidencji gruntów oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku.

  1. Projekt budowlany i decyzja: pozwolenie na budowę

Następna decyzja administracyjna związana z inwestycją to pozwolenie na budowę. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć do odpowiedniego Starostwa Powiatowego po sporządzeniu projektu budowlanego dla planowanej inwestycji. Należy podkreślić, że w przypadku etapu przygotowania projektu budowlanego warto polegać na doświadczeniu firmy projektującej tego typu obiekty, z uwzględnieniem technologii, którą chce się zastosować. Jest to niezmierne istotne, aby technologie poznać już zanim zdecydujemy się na konkretne rozwiązanie projektowe.

Często bowiem projekt budowlany zawiera uszczegółowienia obejmujące technologię, której zmiana powoduje konieczność zmiany pozwolenia na budowę. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączamy  3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli były wymagane oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej

Jest to etap, do którego możemy przystąpić równolegle z przygotowywaniem projektu budowlanego, dzięki czemu nasz wniosek może być rozpatrywany, a w międzyczasie mogą trwać prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej. Mając bowiem już uzyskane warunki zabudowy lub wypis z MPZP, który jednoznacznie dopuszcza budowę biogazowni na danym terenie możemy skierować wniosek o uzyskanie warunków przyłączenia do właściwego lokalnie przedsiębiorstwa energetycznego.


Zarejestruj się na Warsztaty Biometanowe


Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii są obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w szczególności dla instalacji odnawialnych źródeł energii (pod warunkiem, że uwarunkowania techniczne i przesyłowe są wystarczające, aby przyłączenie danego źródła było możliwe). Wraz z wnioskiem o uzyskanie warunków przyłączenia należy dołączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu – decyzję o warunkach zabudowy, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci  oraz – parametry techniczne: charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci. Należy również wnieść zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie.

  1. Zaświadczenie z URE o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii do sieci

Jest to zaświadczenie, którego uzyskanie gwarantuje nam skorzystanie z systemu FIT lub FIP. System FIT (feed-in premium) – przewidziany dla instalacji OZE o mocy do 500 kW charakteryzuje się stałą ceną referencyjną odkupu energii, określaną corocznie w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o OZE. Z kolei system FIP (feed-in premium) dedykowany jest dla instalacji o mocy nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW. Jest to tzw. system dopłat do ceny rynkowej. Prezes URE przedstawia zasady funkcjonowania systemów FIT/FIP, w tym warunki formalne, od spełnienia których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia.

Stała cena zakupu energii w systemach FIT/FIP wynosi 90 proc. ceny referencyjnej dla danego typu instalacji (niebawem ma wynosić 95 proc.) i powinna być waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego. Taryfy FIT lub FIP mają obowiązywać przez 15 lat, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2039 r.


Raport Biogaz w Polsce – pobierz za darmo!


Uzyskanie wszystkich ww. dokumentów jest dla nas zielonym światłem na rozpoczęcie procesu budowy. Trzeba jednak pamiętać, że budowa nie kończy procedur administracyjnych związanych z realizacją inwestycji. Po ukończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie konieczne jest również dopełnienie innych administracyjnych formalności, m. in. dokonanie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, prowadzonego przez KOWR oraz pozyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na magazynowanie i przetwarzanie odpadów.

Należy mieć również na uwadze, że z uwagi na nadzorowany charakter działalności należy wypełniać obowiązki sprawozdawcze związane z funkcjonowaniem biogazowni. agriKomp jako doświadczona firma o ugruntowanej pozycji na rynku świadczymy usługi w bardzo szerokim zakresie, dzięki czemu Inwestor może w każdej sytuacji liczyć na naszą pomoc. Jesteśmy z Inwestorem od momentu koncepcji, poprzez prowadzone postępowania administracyjne, projektowanie, budowę, postępowania legalizujące funkcjonowanie biogazowni, aż do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Na każdym etapie inwestycji czuwa nasz wyspecjalizowany zespół, dzięki któremu Inwestor może mieć nasze wsparcie i nie musi absorbować swojego czasu na często długie toczące się postępowania. Dodatkowo dla swoich klientów zapewniamy stały dostęp do naszego serwisu hotline, gdzie w określonych godzinach (również weekendowo) można skorzystać z naszej pomocy.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

biogazownie

Autorki: Marlena Krok, Paulina Homieja i Oliwia Dziergwa, agriKomp Polska sp. z o. o.
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE