Wybory do Parlamentu Unii Europejskiej tuż-tuż. Dla Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu (EBA) będzie to kluczowy moment, aby potwierdzić wiodącą pozycję sektora biogazu i biometanu oraz ich ich rolę we wdrażaniu europejskiej biogospodarki i osiąganiu celów klimatycznych. Nadchodzi intensywny rok, aby zapewnić strategiczne znaczenie biogazu oraz biometanu i liczne możliwości, jakie ze sobą niosą.

Reklama

Kilka tygodni temu opublikowano komunikat Komisji Europejskiej w sprawie celu klimatycznego do roku 2040, w którym zaproponowano redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 90%, jako wyraźną i niezbędną reakcję na trwający kryzys klimatyczny. Biogaz i biometan stanowią kamień milowy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i konkurencyjnej gospodarki europejskiej.

Są rozwiązaniem, w którym wygrywają obie strony. Należy więc traktować je priorytetowo, aby utrzymać i wzmocnić unijny program konkurencyjności oraz łagodzenia zmian klimatu.

Budowanie odporności

Coraz większa część gazów odnawialnych produkowanych w Europie jest przygotowana, by służyć do dekarbonizacji budynków, przemysłu, transportu i systemów energetycznych. Według najnowszego raportu statystycznego EBA – łączna produkcja biogazu i biometanu w 2022 r. wyniosła 21 mld m3.

To więcej niż całe zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny (!) i stanowiła 6% zużycia gazu ziemnego w UE w 2022 r. Sama produkcja biometanu wzrosła z 3,5 mld m3 w 2021 r. do 4,2 mld m3 w 2022 r., co oznacza roczny wzrost o 20%. Potencjał produkcyjny do 2050 r. – ostatecznego terminu osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej – wynosi 167 mld m3.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Dostępność biogazu na terenie UE ma znaczenie strategiczne. Po pierwsze dlatego, że odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego, przyczyniając się do zrównoważonego i zróżnicowanego krajobrazu energetycznego oraz dlatego, że bazuje na lokalnych odnawialnych źródłach energii. Po drugie dlatego, że biogaz i biometan stanowią odnawialną alternatywę dla paliw kopalnych i pomagają łagodzić zmiany klimatyczne.

W rezultacie, inwestując w technologie biogazu, UE zapewnia swoim członkom zrównoważony rozwój i odporność energetyczną, zmniejszając zależność od zewnętrznych dostawców energii i promując samowystarczalność.

Wzmacnianie innowacji

Inwestycje w innowacyjne technologie pomogą uwolnić pełny potencjał biogazu i biometanu do roku 2030 i 2050. Biometan powstały w wyniku zgazowania będzie stanowić istotną część potencjału do roku 2050, ale ogromne znaczenie będą miały też 3 mld m3 wyprodukowane do 2030 r. Potwierdza to badanie „Gaz dla klimatu” z 2022 r. Metanacja jest także szansą na dywersyfikację bazy technologicznej produkcji biometanu w Europie, zwiększenie jej opłacalności i przyczynienie się do absorpcji technologii biometanu.

Dla sektora biogazu nowe możliwości może stworzyć również powstający w UE rynek CO2. Komisja Europejska już pracuje nad określeniem ścieżek łagodzenia zmian klimatu na drodze do neutralności klimatycznej. Rola biogennego CO2 będzie więc kluczowa dla zrównoważenia emisji dwutlenku węgla, tworząc jednocześnie wartość ekonomiczną i przyczyniając się także do zrównoważenia środowiskowego.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


Cyrkularność i bezpieczeństwo żywności

Biogaz i biometan mają ogromne znaczenie także dla odporności i zrównoważonego rozwoju innych sektorów. Kryzys nawozowy w 2022 r. ukazał wrażliwość UE na bezpieczeństwo żywnościowe. Obecnie niezbędne do życia składniki odżywcze, takie jak azot i fosfor, giną w całym łańcuchu pokarmowym i zanieczyszczają środowisko. Zamiast nich produkuje się i wykorzystuje „energochłonne” nawozy chemiczne. Należy w większym stopniu docenić waloryzację pofermentu, jako konkurencyjnego pod względem kosztów i zrównoważonego odpowiednika nawozowego produkowanego w Europie.

Biogaz i biometan mogą również złagodzić problemy niedoboru wody w Europie. Projekt zbudowania odpornego na zmianę klimatu systemu wodnego zyskał duże poparcie i zwrócił uwagę na bardziej wydajne, niż stosowane dotychczas, praktyki. Ważna jest również ochrona wód poprzez promowanie praktyk agronomicznych mających na celu lepszą retencję wody, takich jak stosowanie pofermentu lub uprawy sekwencyjne. Wreszcie należy dokładniej zbadać potencjał biogazu i biometanu powstających ze ścieków komunalnych, co także przyczynia się do zapewnienia czystej wody dla rolnictwa.

Jak widać, tylko stabilne i wspierające ramy prawne dla biogazu i biometanu będą miały kluczowe znaczenie dla usprawnienia inwestycji oraz przyspieszenia procesu zwiększania skali ich produkcji. Ułatwią one także handel transgraniczny, wtłaczanie do sieci gazowej oraz waloryzację wszystkich efektów zewnętrznych – społeczno-gospodarczych i środowiskowych. Te gorące tematy będą miały wpływ na kierunek wzrostu sektora i zostaną ujęte w programie EUNB na rok 2024.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj Magazyn Biomasa. Sprawdź poniżej:

Tekst: Angela Sainz, Communications Director European Biogas Association

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE