Niemal miesiąc po miesiącu sejmiki poszczególnych województw podejmują uchwały antysmogowe. Zakazują one spalania paliw niskiej jakości, nakazują natomiast wymianę „kopciuchów” na kotły spełniające normy ekoprojektu. Branża pelletowa i producenci kotłów mają nadzieję, że nowe przepisy zdynamizują rynek.

Reklama

Tekst: Oprac. Piotr Wielicki 

Zdjęcie: Pixabay.com

Zakaz palenia miałem i  mułem węglowym oraz konieczność wymiany starych pieców niskiej jakości – sejmik województwa mazowieckiego podjął uchwałę antysmogową. To kolejna – po śląskim, dolnośląskim, małopolskim i  łódzkim – uchwała antysmogowa na terenie Polski. Do podjęcia podobnej szykuje się Wielkopolska. Uchwały antysmogowe przyjmowane jednogłośnie przez przedstawicieli wszystkich partii zasiadających w  sejmikach wojewódzkich dowodzą, że możliwe jest ponadpartyjne porozumienie we wspólnym interesie społecznym. W mazowieckim nowe przepisy zaczną obowiązywać w lipcu 2018 roku. Zgodnie z uchwałą wszystkie nowe instalacje, czyli piece, kominy i kotły, będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu, czyli normy ECOdesign, które obowiązują na terenie Unii Europejskiej i określają dopuszczalną emisję zanieczyszczeń.

 

Paliwa na „czarnej liście” 

Nie wolno więc będzie palić mułów, flotokoncentratów węglowych, mieszanek, które je zawierają, węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem, miałów (węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm) oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna).

– Należy jednak zwrócić uwagę, że treści przyjmowanych uchwał zapisane są w  taki sposób, aby określić, jakich rodzajów paliw zabrania się stosować w  ramach użytkowania instalacji grzewczych i  ciepłowniczych, natomiast w  dalszym ciągu brakuje tam jasnych informacji, jakie paliwa w związku z tym można lub należy stosować – zauważa Adam Sarnaszek, prezes zarządu BIOCONTROL Sp. z  o.o. – Na przykład używane sformułowanie „biomasa o wilgotności powyżej 20 proc.” jest dla zwykłego obywatela bardzo niejasne, bo niby jak taki parametr miałby zweryfikować w warunkach domowych?

Mimo takich i wielu innych nieścisłości występujących w  uchwałach  antysmogowych, na które wskazują m.in. ekolodzy, uchwały te znajdują szerokie poparcie nie tylko społeczne, ale i  branżowe – np. Polskiej Rady Pelletu.

– Polska Rada Pelletu jako stowarzyszenie branżowe reprezentujące sektor pelletu drzewnego w  Polsce zdecydowanie popiera wprowadzenie niniejszych uchwał i  rekomenduje pellet drzewny jako ekologiczne i  niskoemisyjne paliwo do walki ze smogiem, które idealnie wpisuje się zwłaszcza w zakres podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały antysmogowej – potwierdza Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Polskiej Rady Pelletu. – Pellet drzewny to bez wątpienia paliwo ekologiczne i ekonomiczne.

 

Kotły, kominki i ogrzewacze pomieszczeń do wymiany 

Do końca 2022 lub 2027 roku – w zależności od tego, jak nowoczesny jest piec – użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów klasy od 3 do 5, będą musieli wymienić je na piece zgodne z wymogami unijnymi. Nowe przepisy dotyczą też kominków (w  łódzkim uchwała mówi o  ogrzewaczach pomieszczeń).

Za pięć lat będą one musiały być wymienione lub doposażone w urządzenia, które ograniczają emisję pyłu do norm określonych  w uchwale. Co ważne, uchwała antysmogowa dla mazowieckiego przewiduje możliwość kontrolowania urządzeń grzewczych. Kontrolę mogą przeprowadzać strażnicy miejscy, urzędnicy samorządowi, a  także policja i mazowiecki wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Użytkownicy pieców, kotłów czy kominków będą musieli przedstawić dokumenty, które potwierdzą, że stosowane przez nich urządzenia grzewcze spełniają wymogi uchwały.

 

Dokumenty i kary 

To samo dotyczy stosowanego paliwa. Dlatego dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo jakości  sprzedawanego towaru, jego pochodzenia czy parametrów i składu. Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do zapisów uchwały, będą musieli liczyć się z karami nawet do 5 tys. zł. Mieszkańcy Mazowsza będą mogli liczyć na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na takie, które spełniać będą wymagania ekoprojektu.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 przeznaczono na ten cel ponad 100 mln euro. Podobne uchwały podjęły również inne regiony i miasta Polski.

 

Uchwała antysmogowa dla Wielkopolski (projekt)

 • zakaz spalania paliw stałych gorszej jakości, w tym węgla brunatnego, mułów i  flotokoncentratów, których stosowanie powoduje duże zanieczyszczenie pyłowe powietrza;
 • do końca 2018 r. z poznańskich domów będą musiały zniknąć przestarzałe, pozaklasowe kotły i piece (w tym piece kaflowe), powodujące największą emisję pyłów do powietrza;
 • do końca 2027 roku mają zostać zlikwidowane pozostałe kotły, spełniające obecnie wymagania 3. i 4. klasy emisyjności;
 • w  dniach, w  których przekroczone zostaną normy dobowe PM10, obowiązywał będzie zakaz spalania paliw stałych, jeśli w budynkach znajdują się inne źródła ogrzewania, mniej szkodliwe dla powietrza;
 • uchwała antysmogowa dla Wielkopolski wejdzie w  życie 1 maja 2018 r.

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza

 • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
 • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z  ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w  postaci sypkiej o  uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
 • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3., 4. lub 5. wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
 • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3. lub 4. wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r. na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
 • użytkownicy kotłów klasy 5. wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je  w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Uchwała antysmogowa w Małopolsce

 • zakaz palenia węglem niskiej jakości w gorszej jakości paleniskach (z długimi okresami przejściowymi);
 • na terenie Krakowa całkowity zakaz palenia węglem i innymi paliwami stałymi zacznie obowiązywać od 2019 r.;
 • posiadacze pieców węglowych będą mogli liczyć na dopłatę do ich wymiany na inne źródła ogrzewania, a także na pokrycie różnic w kosztach ogrzewania (np. gazowego) w ramach programów osłonowych.

Uchwała antysmogowa dla Śląska

 • zakaz używania paliw złej jakości (m.in. muły, flotokoncentraty);
 • zakaz używania drewna o wilgotności pow. 20 proc.;
 • wymiana starych kotłów na nowe (minimum klasy 5. lub spełniające wymogi ekoprojektu) w ciągu 10 lat.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zamów prenumeratę!

Wypełnij ankietę – my zajmiemy się resztą.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE