Trwają konsultacje publiczne projektu Strategii dla ciepłownictwa

strategia dla ciepłownictwa

30 maja Ministerstwo Klimatu przekazało do konsultacji projekt Strategii dla Ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., którego celem jest wskazanie optymalnych kierunków realizacji postanowień Polityki energetycznej Polski do 2040 r. oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, a także aktów prawnych Unii Europejskiej.


Polityka energetyczna Polski zostanie poddana aktualizacji

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznaczyło w komunikacie, że ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, polityka energetyczna Polski zostanie poddana aktualizacji. Najistotniejsze zmiany dotyczyć będą dodania priorytetu: „Suwerenność energetyczna”, co ma kluczowe znaczenie w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego przedsiębiorstw ciepłowniczych. Równolegle, w odpowiedzi na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU. Projekt Strategii zostanie zaadaptowany celem zharmonizowania z powyższymi zamianami, w ramach procesu konsultacji publicznych.

Strategia uwzględnia konieczność spełnienia nadrzędnego wymogu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i ekonomicznego dostaw ciepła dla odbiorców oraz zasadniczej roli samorządu lokalnego jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację tych dostaw.


Zarejestruj się na VII Forum Pelletu


Konieczność przyspieszenia transformacji

Na potrzeby Strategii wykonano analizę, stanowiącą załącznik do dokumentu, bazującą na modelu, optymalizującym koszty dla użytkownika końcowego. Wskazuje ona na konieczność przyspieszenia transformacji, co pozwoli na uniknięcie ekspozycji na ryzyko dalszych wzrostów kosztów ciepła z powodu rosnących cen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, ale także importowanych paliw kopalnych.

Przedstawiając do konsultacji publicznych Strategię dla ciepłownictwa do 2030 z perspektywą do 2040, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma świadomość, że transformacja tak kluczowego społecznie sektora, stanowiąca wyznawanie zarówno organizacyjne jak, i finansowe, musi być skoncentrowana na minimalizacji obciążeń dla interesariuszy sektora. Zważywszy, że zarówno emisyjność, osiągnięcie przez systemy ciepłownicze statusu efektywnych energetycznie oraz ograniczenie zależności od importu nośników energii, zależą przede wszystkim od jednostek wytwórczych, stąd ich wymiana, staje się priorytetem.

Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie 30 dni od dnia przekazania projektu do konsultacji publicznych na adres: strategiadlacieplownictwa@klimat.gov.pl

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Źródło: MKiŚ

This post is also available in: polski

ael