TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018. Konkurs rozstrzygnięty!

VII edycja Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2018 organizowana przez Polską Izbę Ekologii i Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii została zakończona prezentacją jego wyników podczas Gali 17. Edycji Konkursu EKOLAURY w dniu 9 października br. Nabór zgłoszeń do Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe” w edycji 2018 r. trwał od 15.04.2017r. do 31.08.2018 r.

Pełna dokumentacja Konkursu była i jest dostępna na portalach: www.topten.info.pl i www.pie.pl.

Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa, Główny Instytut Górnictwa Katowice oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska z Wrocławia. Koordynatorem Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2018”, podobnie jak dotychczas jest dr inż. Krystyna Kubica – ekspert PIE ds. ochrony powietrza.

Patronatu honorowego nad VII edycją Konkursu udzielili Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji – Lucyna Olborska oraz Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa. Konkurs TOPTEN został także rozpropagowany poprzez informację w czasopismach branżowych takich jak: Magazyn Instalatora, Rynek Instalacyjny, Magazyn Biomasy, Ekologia oraz Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych i Korporacja Kominiarzy Polskich.

Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych w (kotłów grzewczych małej mocy z paliw stałych, poprzez publikację Listy TOPTEN wyróżnionych 10 produktów – kotłów grzewczych, w każdej z 8 kategorii na portalu www.topten.info.pl. Producenci kotłów, które znajdą się na listach wyróżnionych produktów mają prawo do stosowania znaku TOPTEN POLSKA 2018. Prawo to przysługuje na czas nieokreślony dla danego producenta i typu kotła (na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem konkursu TOPTEN).

Zasady Konkursu TOPTEN; Wybór produktów TOPTEN oparty był o analizę efektywności energetycznej i ekologicznej i jest niezależny od producentów, dystrybutorów handlowych. Ocena wybieranych urządzeń opierała się na standardowych deklaracjach, obiektywnych testach i analizach opracowanych przez niezależne instytucje, zgodnie z „Zasadami Wyznaczania Kryterialnego Parametru Oceny Energetyczno-Ekologicznej Kotłów Małej Mocy na Paliwa Stałe”. Parametr kryterium uwzględnia dwa podstawowe parametry jakościowe kotłów (w stosunku 1:3): sezonową sprawność energetyczną oraz sezonowe emisje substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym CO, OGC, NOx i pył całkowity (TSP), zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. W zasadach dotyczących oceny kotłów w ramach VII edycji Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018, wprowadzono premię za integralną współpracę z buforem ciepła, w przypadku kotłów z ręcznym zasilaniem paliwa, a także premię za integralną współpracę z systemem odpylania (elektrofiltrem), z uwagi na możliwość wyeliminowania wpływu jakości paliwa stałego na emisję pyłu – stałych cząstek (PM) i zanieczyszczeń z nim związanych, w trakcie eksploatacji kotła.

Tegoroczna edycja Konkursu została rozszerzona i obejmuje kotły grzewcze na paliwa stałe – kopalne oraz biomasę drzewną, o znamionowej mocy cieplnej 500 kilowatów (kW) lub mniejszej, czyli pełny zakres mocy cieplnej kotłów objętych przepisami Rozporządzenia Komisii UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r., normą PN-EN 303-5:2012, a także Rozporządzeniem MRiF z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

W VII edycji Konkursu, w 2018 roku, nabór na „Listę TOPTEN” oraz „Listę kotłów na paliwa stałe klasy 5” w 2018 roku, przeprowadzono z podziałem na kotły o mocy cieplnej równej 50 kW lub mniejszej, podobnie jak w 2017 roku oraz zgodnie z rozszerzonym zakresem mocy, na kotły o mocy cieplnej wyższej niż 50 kW, a równej 500 kW. W tych zakresach mocy nabór, podobnie jak w poprzednich edycjach obejmował 4 kategorie kotłów na paliwa stałe: z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego, z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego, kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa oraz kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa.

Zgłoszenia zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatorów – Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polskiej Izby Ekologii i współorganizatorów merytorycznych Konkursu – Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Warszawa, EC BREC Instytutu Energetyki Odnawialnej Warszawa, Głównego Instytutu Górnictwa Katowice oraz Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska z Wrocławia.

W VII edycji Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2018” wyróżnienia – zakwalifikowanie się na listy rankingowe TOPTEN najbardziej efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe roku 2018 pod kolejnym numerem, wynikającym z wartości uzyskanego parametru kryterialnego , uzyskały sumarycznie 23 urządzenia grzewcze:

 • o mocy cieplnej do 50 kW, w poszczególnych kategoriach:
  • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego – 1 urządzenie, Tabela 1,
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego – 6 urządzeń, Tabela 2,
  • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa – brak zgłoszeń,
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa – 10 urządzeń, Tabela 3,
 • o mocy cieplnej od 50 ÷ 500 kW, w poszczególnych kategoriach:
  • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego – brak zgłoszeń,
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego – 4 urządzenia, Tabela 4,
  • kotły z ręcznym podawaniem stałego biopaliwa – brak zgłoszeń,
  • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa – 2 urządzenia, Tabela 5.

Pełna informacja o wynikach Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stale 2018” jest dostępna na portalach: www.topten.info.pl w zakładce Komponenty budowlane – Kotły grzewcze oraz www.pie.pl.

W ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie, a tym samym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U.). Ich nabór jest ciągły, a pełna dokumentacja jest dostępna na portalach: www.kotlyna5.pl, www.topten.info.pl, www.pie.pl.

W roku 2018 na Listy „Kotły grzewcze na paliwa stałe o mocy mniejszej i równej 50 kW spełniające wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012” zostały zakwalifikowane kolejne urządzenia grzewcze w następujących kategoriach, Załącznik 1:

 • kotły z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW – 1 urządzenie, Tabela 6,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW – 8 urządzeń, Tabela 7,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej do 50 kW – 8 urządzeń, Tabela 8,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej 50-500 kW – 4 urządzenia, Tabela 9,
 • kotły z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej 50-500 kW – 2 urządzenia, Tabela 10.

Listy kotłów klasy 5 wg PN EN 303-5:2012, zgłoszonych w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 września 2018 roku dostępna jest pod adresem: www.kotlyna5.pl. Znajduje się na nich 103 kotły o mocy cieplnej równej 500 kW i niższej, różnych firm, zasilanych ręcznie lub automatycznie odpowiednimi sortymentami węgla lub stałymi biopaliwami – peletem drzewnym lub drewnem kawałkowym.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2018 roku na listy rankingowe TOPTEN sumarycznie 54 kotły o mocy cieplnej równej 500 kW lub niższej, różnej mocy cieplnej, w różnych kategoriach i różnych producentów. Na listy kotłów klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012, jak wspomniano powyżej 103 kotły na paliwa stałe kopalne i stałe biopaliwa. Wysokie zainteresowanie wynikami Konkursu TOPTEN potwierdza ponad 600 wejść miesięcznie na portale poświęcone temu przedsięwzięciu.

Przedsięwzięcia, listy wysokoefektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów, realizowane w ramach Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe, stanowią pomocne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez odpowiednie wykorzystanie tzw. Ustawy antysmogowej, Krajowego Programu Ochrony Powietrza i Programu „Czyste powietrze”. Dostępność wyników Konkursu na odpowiednich portalach internetowych stanowi bardzo przydatne źródło informacji dla właścicieli instalacji spalania paliw stałych małej mocy, zainteresowanych reinstalacją nowoczesnych wysokosprawnych energetycznie i ekologicznie kotłów zasilanych paliwami stałymi, zwłaszcza wszędzie tam, gdzie brak dostępu do ciepła sieciowego i gazu sieciowego.

Zgłoszenia urządzeń na Listę kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 będą nadal przyjmowane i na bieżąco wprowadzane na listę dostępną na przedmiotowych stronach internetowych (www.kotlyna5.pl, www.topten.info.pl w zakładce Komponenty budowlane – Kotły grzewcze oraz www.pie.pl).

Dr inż. Krystyna Kubica – Koordynator
Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe

 

Tabela 1. Lista TOPTEN 2018 kotłów z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW.
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. MPM DS. 18 kW
www
MPM Projekt Marcin Nykiel
37-565 Roźwienica 111
Tabela 2. Lista TOPTEN 2018 kotłów z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW.
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. TOPAZ 13 kW
www
Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
2. KLASTER 5 – 23 o mocy 23 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
3. sztoker+ 8 kW
www
KOMIZ
ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew
4. HT Eko GL 15 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
5. KLASTER 5 – 14 o mocy 14 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
6. KLASTER 5 – 50 o mocy 50 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew

Tabela 3. Lista TOPTEN 2018 kotłów z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej do 50 kW.
Lp. Nazwa własne kotła Producent
1. FOREST NATURA 27 KW
www
P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
ul. Staszica 171
41-250 Czeladź
2. ALFA/ALFA PLUS 12 kW
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
3. SlimKo 20 kW
www
PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
4. AGAT 10 kW
www
Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
5. Klimosz LE 20
www
Klimosz Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6
44-250 Pawłowice
6. HT DasPell LuxGL 20 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
7. ONE 8 KW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
8. MPM Bio-Pell 19 kW
www
MPM Projekt Marcin Nykiel
37-565 Roźwienica 111
9. SlimKo 12 kW
www
PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
10. PELWO 5 o mocy 25 kW
www
KOTŁY WOŹNIAK Józef Woźniak „Zakład Ślusarski”
Wronów 3a
63-308 Gizałki

Tabela 4. Lista TOPTEN 2018 kotłów z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej 50÷500 kW.
Lp. Nazwa własne kotła Producent
1. 2. 3.
1. Q MAX Eko GL 480 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
2. Q Eko GL 60 kW Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
3. KLASTER 5-200 o mocy 200 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
4. KLASTER 5-100 o mocy 100 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
Tabela 5. Lista TOPTEN 2018 kotłów z automatycznym podawaniem biopaliwa o mocy cieplnej 50÷500 kW.
Lp. Nazwa własne kotła Producent
1. 2. 3.
1. MAXPell GL 450 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
2. BIOWARMER 60 kW
www
Tanieogrzewanie.pl
A.Sawicka, R. Dams Spółka Jawna
ul. Rzemieślnicza 11
09-100 Płońsk

Tabela 6. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2018.
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. MPM DS. 18 kW
www
MPM Projekt Marcin Nykiel
37-565 Roźwienica 111
Tabela 7. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej do 50 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2018.
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. TOPAZ 13 kW
www
Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna
27-200 Starachowice
2. sztoker+ 8 kW
www
KOMIZ
ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew
3. KLASTER 5-14 o mocy 14 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
4. KLASTER 5-23 o mocy 23 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
5. KLASTER 5-50 o mocy 50 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
6. HT Eko GL 15 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
7. sztoker+ 18 kW
www
KOMIZ
ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew
8. sztoker+ 46 kW
www
KOMIZ
ul. Lenartowicka 39
63-300 Pleszew

Tabela 8. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej do 50 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2018.

Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. PELWO 5
www
KOTŁY WOŹNIAK Józef Woźniak „Zakład Ślusarski”
Wronów 3a
63-308 Gizałki
2. SlimKo 12 kW
www
PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
3. SlimKo 20 kW
www
PPHU „KOTŁOSPAW” S.C. Przemysław i Jakub Wrońscy
Ul. Szenica 38
63-300 Pleszew
4. FOREST NATURA 27 KW
www
P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń
Ul. Staszica 171
41-250 Czeladź
5. MPM Bio-Pell 19 kW
www
MPM Projekt Marcin Nykiel
37-565 Roźwienica 111
6. ALFA/ALFA PLUS 12 kW
www
DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Solec 24/253
00-403 Warszawa
7. ONE 8 KW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
8. Klimosz LE 20
www
Klimosz Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6
44-250 Pawłowice

Tabela 9. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego paliwa kopalnego o mocy cieplnej 50÷500 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303-5:2012 w roku 2018.
Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. KLASTER 5 – 100 o mocy 100 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
2. KLASTER 5 – 200 o mocy 200 kW Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
3. Q Eko GL 60 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
4. Q MAX Eko GL 480 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy

Tabela 10. Lista kotłów grzewczych na paliwa stałe z automatycznym podawaniem stałego biopaliwa o mocy cieplnej 50÷500 kW zakwalifikowanych na Listę klasy 5 wg PN EN 303‑5:2012 w roku 2018.

Lp. Nazwa własna kotła Producent
1. 2. 3.
1. BIOWARMER 60 kW
www
Tanieogrzewanie.pl
A.Sawicka, R.Dams Spółka Jawna
ul.Rzemieślnicza 11
09-100 Płońsk
2. MAXPell GL 450 kW
www
Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy

Źródło: www.pie.pl

This post is also available in: polski