Radykalne ograniczenie korzystania z paliw kopalnych, zielona, niskoemisyjna gospodarka, zwiększenie udziału OZE. To plan dla Wielkopolski, który zostanie wdrożony również dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW.

Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

Projekt pn. Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 został dofinansowany blisko 28,6 mln zł z NFOŚiGW przy równoczesnej dotacji ze środków europejskich, z programu LIFE w wys. prawie 10,8 mln euro.

Reklama

Województwo Wielkopolskie zrealizuje wdrożenie Strategii we współpracy z dwoma Partnerami Wspierającymi – Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a także z 12 innymi podmiotami. Współbeneficjenci dotacji to: 27 gmin, 3 powiaty woj. wielkopolskiego oraz Miasta – Kalisz, Ostrów Wielkopolski i Konin.

Transformacja energetyczna

Szereg długookresowych działań, które według założeń w Strategii rozpoczęły się  już od tego roku ma regionalnie wprowadzić w życie ideę neutralności klimatycznej – spowodować transformację energetyczną we wszystkich sektorach gospodarki, rozwinąć i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – a w konsekwencji podnieść efektywność energetyczną wschodniej Wielkopolski. Poprawi to jakość powietrza oraz zredukuje emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Całość będzie kosztować ok – 85 mln zł, a realizacja działań strategicznych zakończy się w 2031 r.

Wdrażanie założeń Strategii uwzględnia realia ekonomiczne i środowiskowe regionu – konieczność znacznego przyśpieszenia procesów transformacji gospodarczej m.in. z uwagi na zaniechanie uruchomienia nowych odkrywek węgla brunatnego, zamiar odchodzenie od nowych jego eksploracji i użytkowania surowca.

Planowana głęboka i szybka transformacja ma spowodować pozytywną, istotną zmianę społeczną, wniesie też szansę przejścia na zieloną, niskoemisyjną gospodarkę – szczególnie w zakresie mieszkalnictwa, przemysłu i transportu.


Czytaj też: Stanowisko europejskich naukowców w sprawie biomasy i klimatu


Co przyniesie Wielkopolsce strategia proklimatyczna?

Wdrożenie Strategii – zakłada zaprzestanie wydobycia i radykalne ograniczenie korzystania z paliw kopalnych we wszystkich procesach gospodarczych, co umożliwi rozwiązanie problemów środowiskowych w regionie: poprawę jakości powietrza, redukcję ilości powstających odpadów komunalnych, rekultywację terenów zdegradowanych, zwiększenie lesistości i poprawę stosunków wodnych. Kierunki działań skupią się na przejściu na czystą energię (co ma być źródłem nowych miejsc pracy i receptą na konkurencyjność gospodarki oraz na zapewnienie efektywności energetycznej). Beneficjent zamierza przeprowadzić działania w kierunku uzyskania akceptacji społecznej i czynnego włączenia się społeczeństwa Wielkopolski Wschodniej w transformację w kierunku zero-emisyjności. Powstanie sieć Doradców Klimatycznych (w gminach i powiatach) oraz Doradców ds. funduszy wspierających. Będą oni pomagać mieszkańcom i przedsiębiorstwom w przygotowywaniu projektów i wniosków o dofinasowania.

Kompleksowa realizacja wszystkich przewidzianych działań ma prowadzić do standaryzacji rozwiązań oraz ich transferu do innych regionów węglowych w Polsce i Unii Europejskiej.

Po wdrożeniu Strategii w Wielkopolsce Wschodniej nastąpi redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną o ok – 60%, osiągniętą w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw (MŚP) a także wzrostem udziału OZE w bilansie energetycznym. Masa popiołów wytwarzanych w wyniku spalania stałych paliw kopalnych zostanie zredukowana o 77%. Nastąpi znacząca redukcja emisji CO2 – co pozwoli przybliżyć region, ale i cały kraj do realizacji celów klimatycznych. Dodatkowo, projekt wpłynie na redukcję powierzchni terenów zdegradowanych i spowoduje wzrost lesistości.

Szczególne, przewidywane rezultaty projektu LIFE dot. wdrożenia Strategii w Wielkopolsce Wschodniej to m.in. przeprowadzenie wymiany źródeł ogrzewania w mieszkaniach lub budynkach mieszkalnych – u ponad 77 tys. osób oraz modernizacja energetyczna nieruchomości z pomocą środków pozyskanych dla mieszkańców z programów komplementarnych, jak również stworzenie regionalnej, rozproszonej sieci monitoringu jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Powstanie ok. 1 800 nowych miejsc pracy.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

źródło: NFOŚiGW

 

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE