Jakie szanse mają społeczności energetyczne? Komisja Europejska w ramach planu REPowerEU ogłosiła cel produkcji 35 mld m³ (bcm) biometanu w UE do 2030 roku. Aby osiągnąć ten cel, potrzebne jest zaangażowanie obywateli w produkcji biogazu i biometanu. I to jako podmiotów dotychczas nieuczestniczących w sposób aktywny na tym obszarze.


BIOGAZ W POLSCE – POBIERZ ZA DARMO NASZ RAPORT!


Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej stawia obywatela w centrum przemian mających doprowadzić do powstania zrównoważonego społeczeństwa prosperującego dzięki zdekarbonizowanej i konkurencyjnej gospodarce. Koncepcja energetyki obywatelskiej zakłada aktywny udział obywateli na rynku energii, poprzez wykorzystanie instalacji OZE. Obywatele przestają̨ być jedynie biernymi odbiorcami energii, a zaczynają aktywnie partycypować w jej wytwarzaniu oraz dystrybucji w lokalnej społeczności. Energetyka obywatelska zakłada jednoczenie zrzeszanie obywateli (np. w formie spółdzielni), zwane społecznościami energetycznymi, umożliwiające inwestowanie oraz wspólne wykorzystanie OZE w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię oraz zabezpieczenie jej dostaw.

Reklama

Obywatele działający w takowych zrzeszeniach zyskują̨ możliwość kontroli oraz demokratycznego współdecydowania o wykorzystaniu lokalnych zasobów energetycznych. Należy zaznaczyć, że unijna strategia pt. „od pola do stołu” (ang. Farm to Fork Strategy) podkreśla, że rolnicy angażując się w społeczność energetyczną, powinni wykorzystać możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez inwestycje w biogazownie i biometanownie wykorzystujące m.in. odpady z działalności rolniczej. Dzięki temu mogą rozwinąć gospodarkę cyrkularną, która zapewni zrównoważony rozwój gospodarczy terenom wiejskim.

Społeczności energetyczne w prawie UE

Rolę społeczności energetycznych jako środka do osiągnięcia unijnych celów rozpoznano już w czasie prac nad „Pakietem Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków”. Wskazano wówczas, że w celu aktywizacji społeczeństwa w obszarze energetyki należy dopuścić nowe podmioty do działania na rynku energii. Zrzeszanie się obywateli ma na celu zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Prawo unijne tworzy ramy prawne dla społeczności energetycznych wykorzystujących OZE. W dyrektywie RED II społeczność energetyczna OZE (ang. renewable energy community) oznacza demokratycznie zarządzany podmiot prawny, który podejmuje działalność w sektorze energetycznym poprzez wykorzystanie odnawialnej energii, w tym biogazu i biometanu. Podstawowym celem społeczności OZE jest przynoszenie korzyści środowiskowych, ekonomicznych lub społecznych jej członkom i lokalnym obszarom, na których ona działa.


Oto mapa biogazowni rolniczych w Polsce!


Ponadto ustawodawca unijny, w celu podkreślenia roli społeczności energetycznych dla dekarbonizacji rynku gazu, zawarł w projektowanej dyrektywie w sprawie wspólnych zasad dla rynków wewnętrznych w zakresie gazów odnawialnych i naturalnych oraz wodoru (ang. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal markets in renewable and natural gases and in hydrogen), koncepcję obywatelskiej społeczności energetycznej (ang. citizen energy community).

Zgodnie z proponowanymi przepisami jest ona również otwartym i demokratycznym podmiotem prawnym, który zajmuje się m.in. produkcją, dystrybucją, dostawą, zużyciem lub magazynowaniem także biogazu i biometanu.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Bartłomiej Kupiec, Prawnik i analityk polityki klimatycznej, ekspert stowarzyszenia „Z energią o prawie”

Zdjęcie:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE