Nowe przepisy dla spółdzielni energetycznych

zielona energia

Czy to koniec problemów z przyłączaniem instalacji OZE do sieci? Zespół ekspertów przygotował projekt nowelizacji przepisów dotyczących spółdzielni energetycznych, które ogłoszono podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spółdzielnie energetyczne – prace zespołu eksperckiego

Celem prac zespołu było w pierwszej kolejności zdefiniowanie barier rozwoju spółdzielczości energetycznej, a w drugiej – zaproponowanie konkretnych zmian legislacyjnych w tym obszarze.

– Naszym celem jest zdynamizowanie rozwoju spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich realizujących inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Do tej pory KOWR umieścił w wykazie jedynie dwie spółdzielnie energetyczne. W Niemczech działa ponad tysiąc spółdzielni energetycznych, a w Danii około 2500. Dlatego chcemy zmienić regulacje dotyczące spółdzielni energetycznej – po to, aby rolnicy indywidualni, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty działające na obszarach wiejskich mogły efektywniej tworzyć partnerstwa przy realizacji projektów w obszarze ciepłownictwa i energetyki – wskazał wiceminister Janusz Kowalski.

Prof. Aneta Suchoń wyraziła nadzieję, że proponowane regulacje przyczynią się do popularyzacji spółdzielczości energetycznej, a przede wszystkim – spółdzielczości w ogóle. W podobnym tonie wypowiedział się mec. Tymoteusz Mądry, zaznaczając, że aktualnie obowiązujące regulacje nie pozwalają na pełny rozwój spółdzielni energetycznych. Przygotowane przepisy mają to zmienić.

Czym są spółdzielnie energetyczne?

Spółdzielnia energetyczna jest podmiotem zdefiniowanym w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Jest to działająca lokalnie forma zrzeszenia. Jego celem jest w szczególności zaspokajanie potrzeb energetycznych lub ciepłowniczych spółdzielni energetycznej i jej członków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.


Zarejestruj się na Kongres Biogazu


Zakres proponowanych zmian przepisów

Dr Marcin Rokosz, koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazał, iż zakres proponowanych zmian uwzględnia dotychczasowe propozycje zgłaszane przez resort rolnictwa w trakcie innych prac legislacyjnych.

– W przygotowanym projekcie zaproponowaliśmy rozwiązania, które ułatwiają zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznej – poinformował dr Rokosz.

Przygotowany projekt:

  • Obejmuje m.in. rozszerzenie zakresu terytorialnego działania i usunięcie bariery liczby członków.
  • Jest odpowiedzią na zdefiniowane problemy z przyłączeniami instalacji OZE do sieci oraz z zawieraniem umów przez spółdzielnię energetyczną z przedsiębiorstwami energetycznymi.
  • Zakłada regulacje m.in. dotyczące zakupu energii przez samorząd lokalny od spółdzielni energetycznej, której jest członkiem.

Zespół ekspercki

Autorami nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw w zakresie spółdzielni energetycznej są:

1) dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
2) dr Marcin Rokosz – koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich;
3) Tymoteusz Mądry, radca prawny;
4) Tomasz Marzec;
5) Marzena Skąpska – naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
6) Jarosław Wiśniewski – radca, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prace w tym zakresie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dobiegły końca. W najbliższych dniach wszystkie propozycje będą uzgodnione z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z którym zespół Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich pracuje nad pakietem rozwiązań wspierających transformację energetyczną obszarów wiejskich, korzystną w szczególności dla rolników indywidualnych.

Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

źródło: MRiRW

zdjęcie: freepik

This post is also available in: polski

ael