Składowanie odpadów po nowemu. W związku z wejściem w życie części przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) pojawiły też nowe obowiązki przedsiębiorców. Choćby obowiązek przekazania do WIOŚ informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

 O czym należy pamiętać?

 1. Podmioty obowiązane do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów określa nowe brzmienie art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje magazynowane lub składowane odpady palne wymienione szczegółowo w art. 25 ust. 6f punkty 1-8 ustawy o odpadach, tj.:
 • paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
 • papier oraz tektura,
 • tekstylia,
 • odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,
 • tworzywa sztuczne, w tym folia oraz opony i inne odpady z gumy,
 • drewno i odpady drewnopochodne,
 • odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,
 • odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt. 2, 3, 5 lub 6.

Podmiot zobowiązany zapewnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny.

Reklama

Składowanie odpadów po nowemu

Nowododany ustęp 6g w art. 25 ww. ustawy skierowany jest do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i określa sytuacje, w których organ uprawniony jest do wykorzystania dostępu do rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym. Ustawodawca przewidział dwa przypadki skorzystania z tego dostępu:

 1. w przypadku prowadzonej kontroli zarówno planowej, jak i pozaplanowej (art. 9 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska),
 2. w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 Kodeksu karnego albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 Kodeksu wykroczeń albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1-15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Jak wynika z art. 25 ust. 6h ustawy o odpadach wskazane w tym przepisie podmioty zobowiązane zapewniają dostępność obrazu w czasie rzeczywistym wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 6f tego artykułu, przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

Z literalnego brzmienia przepisu wynika więc dla wskazanych w ww. przepisie podmiotów, obowiązek przekazania do WIOŚ informacji umożliwiających logowanie do systemu wizyjnego bez wezwania i to w taki sposób, by zachować poufność przekazywanych informacji. Adresatem powyższej normy prawnej jest podmiot przekazujący informacje umożliwiające logowanie.”

Wnioski i sugestie ze strony UPEBI:

 1. Jeżeli w biogazowni prowadzone jest magazynowanie odpadów palnych w ramach ich zbierania lub przetwarzania (lista odpadów oznaczona na czerwono) musi już posiadać monitoring wizyjny miejsc ich magazynowania oraz udostępnić ich odczyty dla WIOŚ.
 2. Generalnie obowiązek posiadania monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów do zbierania lub przetwarzania dotyczy wszystkich podmiotów. Projekt rozporządzenia dot. monitoringu wizyjnego.
 3. Z podanej listy odpadów palnych w biogazowni w zakresie przetwarzania lub zbierania może pojawić się problematyczny kod: 02 01 07 odpady gospodarki leśnej, którego posiadanie w pozwoleniu obligować będzie do konieczności udostępnienia dla WIOŚ informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów.
 4. W tym przypadku poza zwykłym lokalnym monitoringiem zakładu należy posiadać możliwość udostępnienia online odczytów z kamer dla inspekcji.
 5. Dane umożliwiające WIOŚ logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów palnych na podstawie przytoczonych przepisów należało udostępnić do 06.09.2019 r.
 6. Brak udostępnienia danych wiązać się może z karami od 5000 zł …

Należy sprawdzić czy w zakresie przetwarzania posiadacie Państwo kod dotyczący odpadów z gospodarki leśnej. Lub pozostałych odpadów palnych wymienionych w powyżej (mało prawdopodobne w biogazowni rolniczej) jeżeli tak:

 1. Udostępnić jak najszybciej dane do logowania do WIOŚ wg wytycznych zamieszczonych na stronach poszczególnych Inspektoratów wraz z wyrażeniem „czynnego żalu” w związku z niewykonaniem obowiązku w terminie.
 2. Dla klientów, u których zostały złożone nowe wnioski wykreślenie kodu z wniosku i ewentualna modyfikacja operatów p.poż.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj magazyn Zielona gmina. W internecie za darmo!

Źródło: WIOŚ w Gdańsku, Paweł Karwat, Bio-Industry, UPEBI
Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE