Przepisy ustawy o OZE niezgodne z Konstytucją RP – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o zapis dotyczący możliwości uzyskania certyfikatu instalatora mikro- i małych instalacji OZE przez osoby, które ukończyły studia wyższe przed 1 września 2005 r.

Reklama

Trybunał Konstytucyjny potwierdził uwagi osób twierdzących, że przepisy o OZE niezgodne z Konstytucją RP uniemożliwiają zdobycie certyfikatu instalatora.

Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Trybunał ocenił zgodność z Konstytucją art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. Uznał, że zapis jest niezgodny z  art. 32 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji.

Przepisy o OZE niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Rymar – przewodniczący, Grzegorz Jędrejek, Piotr Pszczółkowski, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – sprawozdawca, po rozpoznaniu art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzekł:

Art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148):

 1. a)  w brzmieniu obowiązującym od 4 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., w części obejmującej słowa „wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)”, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 65 ust. 1 Konstytucji,
 2. b)  w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2016 r., w części obejmującej słowa „wydany po dniu 1 września 2005 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)”, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 65 ust. 1 Konstytucji.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Jak zdobyć certyfikat?

W tym miesiącu w życie weszło nowe rozporządzenie na mocy, którego możliwe jest wznowienie egzaminów na instalatorów. Urząd Dozoru Technicznego wznowił więc organizację egzaminów w zakresie certyfikowania instalatorów OZE oraz akredytowania organizatorów szkoleń. Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji OZE:

 • kotłów i pieców na biomasę lub
 • systemów fotowoltaicznych lub
 • słonecznych systemów grzewczych lub
 • pomp ciepła lub
 • płytkich systemów geotermalnych.

Certyfikat wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu będzie można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań.

Warunki do spełnienia

Aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań. Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:

 1. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin,
 2. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

Aby uzyskać certyfikat, instalatorzy zaliczający się do grupy I muszą spełnić warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.). Zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy „Certyfikat może być wydany instalatorowi, który:

 1. posiada:
 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
 • udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
 • świadectwo ukończenia co najmniej dwu-semestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń lub
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji OZE, które zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;
 1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;
 2. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem. Szkolenie musi być przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń;
 3. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.”

Więcej informacji: https://www.udt.gov.pl/index.php?option

Trybunał Konstytucyjny to nie tylko miejsce, gdzie orzeka się o zgodności przepisów lub jej braku z Konstytucją RP.  Odbywają się w nim także   wykłady. Zdjęcie pochodzi z wykładu profesora Zdzisława Krasnodębskiego – socjologa, filozofa społecznego, publicysty, profesora Uniwersytetu w Bremie (od 1995 r.) oraz krakowskiej Akademii Ignatianum.

(źródło: www.trybunal.gov.pl, http://udt.gov.pl/index)

(fot.http://trybunal.gov.pl/wiadomosci/uroczystosci-spotkania-wyklady)

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE