Co nowego w kolejnej nowelizacji ustawy o OZE?

projekt nowelizacji ustawy o OZE

Przedstawiono projekt nowelizacji ustawy o OZE. Zmianie mają ulec definicja małej instalacji OZE, terminy niektórych mechanizmów wsparcia, wymogi odległościowe dla instalacji OZE.

Pierwsza zmiana, która dotyczyć będzie każdego sektora oze to zmiana definicji „małej instalacji” OZE (MIOZE). Proponuje się zwiększenie maksymalnej mocy małej instalacji zainstalowanej z 500 kW do 1 MW. Z kolei maksymalnej mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu – z 900 kW do 3 MW. W związku z tym działaniem lista – rejestr MIOZE może wydłużyć się automatycznie o ok. 1,4 tys. podmiotów. Wcześniej musiały one uzyskiwać koncesje.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

Zdefiniowano również bariery rozwoju wykorzystania odnawialnych źródełenergii w Polsce w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) wskazujące, że

jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie”. Regulacja ta uniemożliwia posadowienie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW bez odpowiedniego uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, a co za tym idzie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które mogą być sporządzane dla tej gminy lub jej mniejszych obszarów. Jednocześnie trzeba podkreślić, że procedury zmian studium, jak i planów zagospodarowania przestrzennego są długotrwałe i kosztowne, co znacząco przedłuża proces inwestycyjny.


Sprawdź również: Kto obchodzi prawo przy zawieraniu umów z wytwórcami OZE?


Przedstawiony przez Ministerstwo Klimatu projekt zakłada także, że przedłużone zostaną okresy:

  1. obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego
  2. obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim
  3. oraz obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP
  4. a także obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego – do dnia 30 czerwca 2047

– Przedłużono także o dodatkowe 2 lata możliwość uzyskania pomocy operacyjnej – wyłącznie w systemach FIT oraz FIP dla instalacji małych elektrowni wodnych (MEW) i biogazowych o mocy nieprzekraczającej1 MW, które korzystały z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat. W rezultacie, okres wsparcia dla tych instalacji wyniósłby nie dłużejniż17 lat. W konsekwencji zaproponowano w art. 12 przepis przejściowy pozwalający zastosować przepisy o przedłużeniu wsparcia o 2 lata w stosunku do wytwórców w MEW i w biogazowniach, którzy już posiadają zaświadczenie o możliwości sprzedaży energii w systemie FIT oraz FIP – napisano w uzasadnieniu.

Projekt zakłada także delegację ustawową dla ministra klimatu do wydania rozporządzenia określającego ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach kalendarzowych 2022–2026.

Więcej na ten temat tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej? Dlatego czytaj Magazyn Biomasa. W internecie za darmo:

Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

This post is also available in: polski

bem