Kto obchodzi prawo przy zawieraniu umów z wytwórcami OZE?

energia z OZE

Rafał Gawin Prezes Urzędu Regulacji Energetyki reaguje na  informacje z rynku obrotu energią, a zwłaszcza energią z OZE. Te mówiące, że niektórzy kontrahenci próbują obejść prawo. Przypomina więc o podstawowych obowiązkach przedsiębiorstwa energetycznego.


REKLAMA


Energia z OZE- uczestnicy

Wzrasta zainteresowanie uczestników rynku kontraktami typu Power Purchase Agreements[1] (PPA) dotyczącymi zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych. Regulator dostrzega, że część uczestników rynku energii zawiera i realizuje te umowy w sposób, który może wskazywać na próbę obejścia przepisów prawa, w szczególności obowiązków koncesyjnych i rejestrowych (rejestr wytwórców energii w małej instalacji – MIOZE), a w konsekwencji także obowiązków związanych ze wspieraniem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Nieprawidłowa realizacja takich obowiązków zagrożona jest odpowiedzialnością finansową przedsiębiorców.

Prezes URE wskazuje zatem, że o charakterze i istocie danego kontraktu nie decyduje jego nazwa. A postanowienia umowne, których treść może rzutować na zakres obowiązków publicznoprawnych.

Regulator dostrzega tym samym sytuacje, kiedy dany podmiot nie przenosi na drugą stronę umowy prawa własności do określonej instalacji. W świetle postanowień tego typu umów kontrahent, co do zasady, nie może zatem np. podjąć działań w celu demontażu. A także wyłączenia lub ograniczenia pracy instalacji.

Status przedsiębiorstwa energetycznego

Realizacja umów tego typu polega zatem w rzeczywistości na udostępnieniu odbiorcy końcowemu nie instalacji wytwórczej, a wytwarzanej energii elektryczne. Takiej, której wolumen zużycia przedkłada się na wysokość świadczeń należnych podmiotowi udostępniającemu. W konsekwencji podmiot udostępniający faktycznie zyskuje status przedsiębiorstwa energetycznego, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i sprzedającego tę energię odbiorcom końcowym. A zatem powinien realizować ciążące na nim ustawowe obowiązki publicznoprawne.

Taki podmiot automatycznie podlega również przepisom ustawy o OZE[2] w zakresie dotyczącym całego wolumenu energii elektrycznej stanowiącej przedmiot umowy i ma obowiązek przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia lub ewentualnie uiścić opłatę zastępczą.

Energia z OZE

WAŻNE! Wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu i obrocie (sprzedaży) energią elektryczną wymaga uzyskania stosownej koncesji Prezesa URE, względnie, w przypadkach określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii, wpisu do rejestru małych instalacji (rejestr MIOZE).

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź poniżej:


Inne wydania Magazynu Biomasa znajdziesz tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

[1] PPA to umowa cywilnoprawna pomiędzy wytwórcą energii elektrycznej z instalacji OZE, np. właścicielem farmy fotowoltaicznej lub turbiny wiatrowej (sprzedawcą), a odbiorcą energii elektrycznej (kupującym). Polega, co do zasady, na bezpośrednim zakupie energii przez odbiorcę od wytwórcy.

[1] Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2020.261).

Źródło: URE
Zdjęcie: pixabay.com

This post is also available in: polski

bem