28 czerwca Ministerstwo Energii opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE. Ma ona wejść w życie 1 września. Nowe zapisy mają przede wszystkim zapewnić zgodność przepisów ustawy z unijnymi regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Reklama

Ministerstwo Energii odnosząc się do rządowego wsparcia dla OZE (systemu aukcyjnego, który zastępuje system zielonych certyfikatów) deklaruje, że pomoc dla dla OZE będzie przyznawana „w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji i opartej na jasnych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych kryteriach, która jest otwarta dla wszystkich wytwórców produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w sposób niedyskryminacyjny”.

Pomoc publiczna

W sprawie pomocy publicznej pojawiły się zastrzeżenia Komisji Europejskiej, która wskazywała, że uruchomiony w 2016 r. system aukcyjny w Polsce może faworyzować tych inwestorów, którzy uzyskali dla swoich projektów pomoc inwestycyjną, np. dotację unijną, co pozwalało im teoretycznie zaoferować podczas aukcji niższą cenę za wyprodukowaną w instalacji energię od inwestorów, którzy dla swojego projektu nie otrzymali pomocy inwestycyjnej.

Przedstawiona 28 czerwca propozycja ME określa, że wsparcie otrzymają ci przedsiębiorcy, którzy uzyskają prawo do płatności w zakresie, w jakim stanowi różnicę pomiędzy ceną zaoferowaną w aukcji a średnią ceną energii elektrycznej, stanowi tzw. pomoc operacyjną na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Warunkiem jest pomniejszenie pomocy operacyjnej o uzyskaną wcześniej pomoc inwestycyjną.

Zmiany dla biogazowni

Szykują się także zmiany dla biogazowni. Zastrzeżenia części  branży OZE budziły specjalne warunki dla ustanowione w czerwcu 2016 r. dla biogazowni rolniczych, przede wszystkim wydzielenie osobnego obowiązku w systemie zielonych certyfikatów oraz wpisanie do ustawy o OZE minimalnej ceny energii z biogazu, która może zostać sprzedana w drodze aukcji. ME zaproponowało rozwiązania zmierzające do „uniknięcia niepożądanego zjawiska wzrostu cen świadectw pochodzenia biogazu rolniczego ponad wysokość jednostkowej opłaty zastępczej”.

Projekt nowelizacji proponuje także zwiększenie mocy mikroinstalacji OZE z 40 kW do 50 kW, a także tzw. małych instalacji OZE, dla których w miejsce stosowanego dotychczas przedziału 40 kW – 200 kW wprowadza się przedział 50 kW – 500 kW. Dla grupy instalacji produkujących energię w technologii biogazu rolniczego, biogazu pozyskiwanego ze składowisk odpadów lub z oczyszczalni ścieków, a także dla mikro- i małych elektrowni wodnych wprowadzony zostanie nowe system rozliczeń tzw. feed-in tariff czyli taryf gwarantowanych. Ich cena ma wynosić 80 proc. ceny referencyjnej tego typu instalacji i być co roku waloryzowana.

ME proponuje przy tym dwie możliwości sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii w ramach tego systemu wsparcia – sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego albo sprzedaż do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda.

Nowe koszyki aukcyjne

Zaproponowany przez resort energii podział na koszyki aukcyjne wygląda następująco:

1) biogaz inny niż rolniczy, biomasa, biopłyny,

2) termiczne przekształcanie odpadów,

3) hydroenergia, geotermia, energia na morzu,

4) biogaz rolniczy,

5) wiatr na lądzie, fotowoltaika,

6) hybrydowe instalacje OZE.

Nowelizacja określa także ilość energii jaką ME chce zakupić w ramach poszczególnych koszyków aukcyjnych.

Z ustawy ma zniknąć wprowadzona w połowie ubiegłego roku – obok definicji klastra energii – definicja spółdzielni energetycznej. Resort energii zapowiada, że rozwiązania dla spółdzielni zostaną wprowadzone w nowym pakiecie regulacji dotyczących rozwoju energetyki rozproszonej.

Tekst projektu nowelizacji o OZE dostępny jest pod linkiem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12299905/12442263/12442264/dokument296065.pdf

Źródło: Ministerstwo Energii

Zdjęcie: 123rf

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE