Prezes URE ogłosił kolejne – w roku 2019 – aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Są one skierowane do nowych instalacji oraz wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji.

Zgodnie z Harmonogramem aukcji, ogłoszone aukcje odbędą się w dniach 5, 6, 9, 10, 11, 12 i 13 grudnia br. Aktualny Regulamin aukcji dostępny jest  na stronie internetowej URE. Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

Reklama

W aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii dla:

 1. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
 • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie; instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

2. wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;

 • wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków lub rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji;
 • stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego;
 1. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
 • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 1. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW:
 • wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie;
 1. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
 2. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:
 • wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
 • wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 1. instalacji „nowych” o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w wysokosprawnej kogeneracji.

W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego samego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Uwaga!
URE przypomina, że zgodnie z zasadami składania ofert w aukcjach przeprowadzanych w 2019 r. oferta złożona w aukcji wiąże uczestnika aukcji i NIE MOŻE ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANA ANI WYCOFANA, co wynika z art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524). Szczególną staranność zachować zatem należy na etapie wprowadzania poszczególnych wartości do formularza oferty IPA.

URE zwrócił się także z prośbą do wytwórców o uważne wprowadzanie danych obejmujących zwłaszcza:

 • – cenę sprzedaży oferowanej energii,
 • – ilość energii oferowanej do sprzedaży – z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata kalendarzowe,
 • – wartość pomocy inwestycyjnej oraz
 • – cenę skorygowaną.

Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji
i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania.

Źródło: URE

Zdjęcie: shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE