Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje i przypomina, że przepis art. 78 ust. 6 ustawy OZE, przewiduje bezwzględny wymóg przeprowadzenia aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w formie elektronicznej – za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej – IPA.

Reklama

Oferty opatruje się, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Złożenie oferty, lub wykonywanie czynności związanych ze złożoną ofertą, w tym modyfikacja treści oferty lub jej wycofanie, wymaga złożenia, pod rygorem nieważności, podpisu zaufanego ePUAP albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego wytwórcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wytwórcy wynikającymi z treści wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, względnie innych właściwych rejestrów wszelkie dokumenty potwierdzające zasady reprezentacji podmiotu (wytwórcy) zamierzającego wziąć udział w aukcji, o której mowa w art. 78 ustawy OZE, których treść nie jest objęta zakresem – korzystających z domniemania prawdziwości – publicznie dostępnych rejestrów, winny być niezwłocznie przedstawiane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Do dokumentów tych zaliczyć należy w szczególności umowy spółek cywilnych, obrazujące skład osoby wspólników tych spółek.

Niedopełnienie obowiązku poinformowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianach w zakresie aktualnej reprezentacji wytwórcy może spowodować negatywne konsekwencje w postaci zakwalifikowania oferty wysłanej za pośrednictwem formularza IPA jako niezłożonej.

Zdjęcie: Shutterstock

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE