Odpady z brązowych worków wsadem do biogazowni?

Odpady z brązowych worków

Odpady z brązowych worków mogą być atrakcyjnym wsadem do biogazowni? Chodzi o odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dlatego to takie ważne.

Zainteresowanie, jakie budzi frakcja organiczna pochodzenia komunalnego wśród przyszłych oraz aktualnych operatorów instalacji wytwarzających biogaz, jest godne docenienia. Należy jednak pamiętać, że odpady komunalne charakteryzują się dużą zmiennością. Zarówno te zbierane selektywnie, jak i wydzielone mechanicznie ze zmieszanych odpadów komunalnych. Zarówno pod kątem zawartości suchej masy, jak i frakcji inertnych (tj. między innymi: szkło, kamienie, kości etc.).

Odpady z brązowych worków

Bioodpady są materiałem o wysokiej produktywności biogazowej (nawet ok. 200 m3 biogazu/t wsadu) jednakże wymagają specjalnego przygotowania materiału do procesu oraz odpowiedniego doboru technologii fermentacji.

Dzisiaj najczęściej stosowaną w Europie technologią fermentacji odpadów pochodzenia komunalnego jest technologia fermentacji suchej ciągłej. Jest to rozwiązanie rekomendowane wg BAT (Best Available Technology – Najlepsze Dostępne Techniki), przeznaczone do przetwarzania najszerszego spektrum odpadów o zróżnicowanej zawartości suchej masy. Należy zauważyć, że zgodnie z wytyczymi BAT zastosowanie procesu fermentacji suchej ciągłej pozwala na ograniczenie zużycia wody i minimalizację powstawania odcieków (w odróżnieniu od technologii mokrych).


Wszystko, co musisz wiedzieć o energii uzyskiwanej z odpadów. Kliknij i sprawdź!


Proces fermentacji suchej ciągłej może być prowadzony w dwóch reżimach temperaturowych: termofilowym lub mezofilowym. Dla przetwarzania odpadów komunalnych, które mogą zawierać produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (odpad kategorii 3), wymagane jest stosowanie higienizacji. Proces termofilowy fermentacji połączony z odpowiednim czasem przetrzymania w komorze rozwiązuje ten problem, zapewniając uzyskanie wymaganych parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (tekst mający znaczenie dla EOG).

Przygotowanie inwestycji i dobór technologii

Biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji realizowanych w Polsce i całej Europie w ostatnich latach, dochodzimy do wniosku, że niestety bez odpowiedniego przygotowania projektu zarówno od strony formalno-prawnej, jak i prawidłowego doboru technologii przetwarzania. Decyzja o budowie nowej instalacji może przysporzyć sporo problemów na drodze do uzyskania pozytywnego bilansu ekonomicznego.

To tylko fragment artykułu. Cały przeczytasz w Magazynie Biomasa. Sprawdź:

Całe wydanie znajdziesz też tutaj. Dlatego kliknij i czytaj!

Tekst: Maciej Jarosz, Vinci Environnement Central Europe
Zdjęcie: Vinci Environnement Central Europe

This post is also available in: polski