Nowelizacja ustawy o OZE dostępna! Na stronie Sejmu pojawił się projekt Ustawy o „zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”. Jest w nim mowa m.in. o pellecie, brykiecie, toryfikacie i biowęglu.

Reklama

Oto kilka najważniejszych definicji zawartych w dokumencie:

Biomasa

ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym  substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury,  przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, pelletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,

w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,

w  szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii  odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Biomasa pochodzenia rolniczego

biomasa pochodząca z upraw energetycznych, a także odpadylub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkt.

Biopłyny

ciekłe paliwa dla celów energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej lub  ciepła, wytworzone z biomasy, wykorzystywane w instalacjach spełniających wymagania w zakresie standardów  emisyjnych, o ile takie standardy zostały określone na podstawie przepisów o ochronie środowiska.

Biowęgiel

wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21 GJ/t wytworzone w procesie termicznego  przetwarzania stałych substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ulegających biodegradacji i pochodzących z:

  1. produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty,
  2. części odpadów innych niż wymienione w pkt 1, które ulegają biodegradacji, z wyłączeniem odpadów z instalacji do  przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w rozumieniu przepisów o  odpadach – przy czym proces ten przebiega w temperaturze 320–700°C w atmosferze beztlenowej lub przy znacznym niedoborze tlenu i przy ciśnieniu bliskim atmosferycznemu bez użycia katalizatorów oraz substancji  obcych.

Biowęgiel – wysokoenergetyczne paliwo stałe o wartości opałowej nie mniejszej niż 21 GJ/t

Dedykowana instalacja spalania biomasy

instalacja odnawialnego źródła energii, w której spalana jest wyłącznie biomasa albo biomasa łącznie z biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami, przy czym w instalacji tej może być stosowane paliwo pomocnicze.

Drewno  energetyczne

surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego.

Hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii

wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, przyłączonych do tej samej sieci  dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w których energia elektryczna jest  wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej, oraz:

  • żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej  większej niż 80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu,
  • urządzenia wytwórcze wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w jeden albo w kilka układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia,
  • łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 3504 MWh/MW/rok,
  • zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż pięciu  gmin graniczących ze sobą – przy czym taki zespół urządzeń wytwórczych może być wspomagany magazynem energii  służącym do magazynowania energii wytworzonej z tego zespołu i wówczas oddawana z niego energia jest  traktowana jako energia z odnawialnego źródła energii.
Tekst: opracowanie redakcji
Zdjęcie: pixabay.com

 

TEN TEKST POCHODZI Z KWIETNIOWEGO WYDANIA „MAGAZYNU BIOMASA”.

SPRAWDŹ, CO JESZCZE W NUMERZE:

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE