Nowe elektrownie i elektrociepłownie biomasowe

Nowe elektrownie i elektrociepłownie biomasowe? Już działają albo właśnie powstają lub są modernizowane elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące biomasę,  które wsparte zostały przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Już 3 września NFOŚiGW rozpocznie przyjmowanie wniosków o unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych z  produkcją energii elektrycznej. Nabór potrwa do 31 października 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na maj  2019 r.

To już czwarty z kolei konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, poddziałanie 1.1.1 ‚

„Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z  podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej”.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców –  wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach  kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85 proc.

Do podziału jest łącznie 200 mln zł, w tym 50 mln zł dla projektów realizowanych przez członków klastrów  energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii oraz 150 mln zł dla pozostałych projektów. Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej skierowane jest na budowę nowych lub przebudowę  jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących energię  wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe),  energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię promieniowania słonecznego (powyżej 2  MWth).

NFOŚiGW przeprowadził dotychczas trzy nabory dotyczące poddziałania 1.1.1, w ramach których wpłynęły 52  wnioski na kwotę dofinansowania 663,13 mln zł. Do dziś rozstrzygnięto dwa konkursy. Zawarto dziewięć umów na  łączną kwotę dofinansowania 122 mln zł, przy łącznym koszcie całkowitym inwestycji wynoszącym 308,93 mln.

Zdjęcie: pixabay.com

To tylko fragment artykułu…

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj najnowszy numer Magazynu Biomasa”!