W znowelizowanej ustawie o OZE ustawodawca zrezygnował z dotychczasowych kryteriów zawartych w przepisie art. 73 ust. 3a ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu sprzed nowelizacji, kwalifikujących poszczególne instalacje do tzw. „koszyków aukcyjnych” uwzględniających parametry m.in. takie jak: poziom emisji CO2, czy stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej. W związku z tą zmianą URE informuje o konieczności aktualizacji zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

Reklama

Uwzględniając fundamentalną rolę zaświadczenia w systemie aukcyjnym, a także mając na uwadze dotychczasowe stanowisko doktryny i judykatury dotyczące istoty tego rodzaju dokumentu, należy podkreślić, iż zaświadczenie stanowi pochodną istniejących faktów oraz stanu prawnego. Wraz ze zmianą tych faktów, względnie zmianą stanu prawnego, zaświadczenie staje się nieaktualne, co skutkuje koniecznością uzyskania nowego zaświadczenia odpowiadającego aktualnemu stanowi prawnemu i aktualnym faktom.

Wobec powyższego, URE informuje, iż funkcjonujące w obrocie prawnym zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji wskazujące na możliwość wzięcia udziału w aukcji w poszczególnych tzw. „koszykach aukcyjnych” określonych w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu sprzed nowelizacji nie uprawniają dysponujących nimi wytwórców do skutecznego złożenia oferty w ramach aukcji, które będą przeprowadzane w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Wytwórcy, dysponujący tego rodzaju zaświadczeniem o dopuszczeniu do udziału w aukcji, którzy zamierzają wziąć udział w aukcjach przeprowadzanych według znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, winni zatem niezwłocznie złożyć do Prezesa URE ponowny wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia, z uwzględnieniem wymogów wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa.

Uwaga!!! obowiązek aktualizacji zaświadczeń nie dotyczy wytwórców, których oferty wygrały w którejkolwiek z dotychczas przeprowadzonych aukcji, a którzy przystąpili do tych aukcji na podstawie dotychczas otrzymanych zaświadczeń.

Aktualizacja danych dotyczących parametrów instalacji odnawialnego źródła energii, w kontekście ich korelacji z treścią znowelizowanego art. 73 ust. 3a oraz art. 75 ust. 5 ustawy, może nastąpić wyłącznie w wyniku wydania przez Prezesa URE, na wniosek wytwórcy, nowego zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, odpowiadającego aktualnemu stanowi prawnemu i aktualnym faktom. Podmioty zainteresowane udziałem w aukcji proszone są zatem o jak najszybsze podjęcie stosownych działań w tym zakresie.

Powyższe rekomendacje odnieść również należy do deklaracji o przystąpieniu do udziału w aukcji. Wytwórcy, którzy złożyli deklarację o dopuszczeniu do aukcji winni ponowić tę czynność, z uwzględnieniem wymogów wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa.

Uwaga !!! obowiązek ponownego składania deklaracji nie dotyczy wytwórców, których oferty wygrały w którejkolwiek z przeprowadzonych aukcji, a którzy przystąpili do tych aukcji na podstawie dotychczas złożonych deklaracji.

W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz w ramach czynności przyjęcia deklaracji o dopuszczeniu do aukcji, wykorzystane zostaną, w zakresie wskazanym przez wnioskodawcę lub wytwórcę składającego deklarację, informacje i dokumenty będące już w posiadaniu Organu, spełniające zarazem wymagania określone w znowelizowanych przepisach prawa.

I. Zaświadczenia

 Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 75 ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii, do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone kopie:

1) warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie do sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych instalacji odnawialnego źródła energii;

2) prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji, jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów prawa budowlanego – z wyłączeniem instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu;

3) prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej instalacji odnawialnego źródła energii lub jej modernizacji, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810) (UWAGA: nowe wymaganie);

4) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i 1566), w przypadku sporządzenia tego planu;

5) w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu – prawomocnego pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej i ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

6) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii albo oświadczenia o zrealizowaniu inwestycji;

7) schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów (UWAGA: nowe wymaganie).

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, weryfikacja instalacji w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie wydania zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, obejmować będzie w szczególności następujące kryteria wpływające na zakwalifikowanie danej instalacji do właściwego „koszyka aukcyjnego”:

1) rodzaj – ustalony na podstawie katalogu rodzajów instalacji wymienionych w art. 77 ust. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii,

2) moc zainstalowana elektryczna – ustalona na podstawie mocy znamionowej urządzenia/eń w którym/ch jest wytwarzana energia elektryczna, zgodnie z komunikatami Prezesa URE nr 44/2016 oraz nr 60/2017.

 

II. Deklaracje

 Przepisy wprowadzone ustawą zmieniającą, regulują również zakres danych niezbędnych do złożenia deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 71 ust. 2a ustawy o odnawialnych źródłach energii, deklaracja o przystąpieniu do aukcji zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) lokalizację, moc zainstalowaną elektryczną [MW], moc osiągalną cieplną w skojarzeniu [MW], wskazanie wykorzystywanych paliw oraz rodzaj instalacji odnawialnego źródła energii

3) miejsce przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci elektroenergetycznej, określone w umowie o przyłączenie;

4) podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy.

Ponadto, zgodnie z art. 71 ust. 2b ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzonym w ramach ustawy zmieniającej, do deklaracji o przystąpieniu do aukcji wytwórca energii elektrycznej dołącza oryginał lub poświadczoną kopię schematu instalacji odnawialnego źródła energii ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej oraz urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tej instalacji, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tej instalacji do sieci elektroenergetycznej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów.

Źródło: www.ure.gov.pl

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE