NFOŚiGW przekaże ponad 9 mln zł na modernizację sieci ciepłowniczych we Włoszczowie, Solcu-Zdroju i Olecku.

Czystsze powietrze oraz komfort i bezpieczeństwo w korzystaniu z ciepła – takie korzyści mieszkańcom Włoszczowy i Solca-Zdroju (Świętokrzyskie) oraz Olecka (Warmińsko-Mazurskie) przyniosą dotacje ze środków europejskich przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyeliminowanie strat w przesyle ciepła to nie tylko poprawa gospodarowania zasobami energetycznymi, ale także ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, czyli przeciwdziałanie w lokalnej skali nadmiernemu ociepleniu klimatu.

Reklama

Dofinansowanie we wspomnianych trzech miejscowościach projektów zwiększających bezpieczeństwo w zakresie dystrybucji ciepła umożliwia unijne działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – w ramach I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – które wdrażane jest przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Energii.

Włoszczowa

Gminie Włoszczowa NFOŚiGW przekaże 4 260 687 zł dotacji na projekt pn. Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie. Umowa w tej sprawie została podpisana w listopadzie przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza Dziubka i Skarbnika Gminy Włoszczowa Dariusza Górskiego w siedzibie Narodowego Funduszu. Koszt całkowity projektu przewidziano na poziomie 7 380 000 zł. Będzie on prowadzony do końca listopada 2020 r.

Dotacja posłuży do zmodernizowania 3,6 km sieci ciepłowniczej. Nastąpi jej przebudowa na magistralę wykonaną z rur preizolowanych ułożoną w gruncie, a także likwidacja istniejących trzech grupowych węzłów cieplnych. Jednocześnie dojdzie do wymiany osiedlowych sieci niskoparametrowych NP na sieci wysokoparametrowe WP, realizowanej w technologii rur preizolowanych z systemem sygnalizacji stanów awaryjnych. Wszystko to ma na celu zmniejszenie strat ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2) oraz pozostałych zanieczyszczeń emitowanych w trakcie produkcji ciepła, w tym pyłów, SO2 i NOx.

– Prawie trzydziestoletni ciepłociąg, który zaopatruje nasze miasto w ciepło zbiorowe, wreszcie zostanie wymieniony na nowoczesny, o wysokich parametrach. Będą duże oszczędności, unikniemy strat, które obecnie wynikają z wyeksploatowanej, napowietrznej linii ciepłowniczej. Ponadto w wyniku umieszczenia pod ziemią ciepłociągu uwolnią się tereny inwestycyjne, które mogą służyć jako działki budowlane lub dla przedsięwzięć gospodarczych. Z ochroną środowiska idzie zatem w parze troska o poprawę efektywności energetycznej – powiedział burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek podczas podpisania umowy.

W ramach efektu ekologicznego oczekiwane jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 18 551 GJ/rok. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 727,42 tony równoważnika CO2/rok, a spadek emisji pyłów – 1,13 Mg/rok.

Solec-Zdrój

Projekt pn. Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój celem likwidacji indywidualnych kotłowni będzie realizowany przez przedsiębiorstwo Uzdrowiska Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk Sp.j., do 30 listopada 2020 r. Umowę przekazania przez NFOŚiGW dotacji podpisano w listopadzie br. Sygnowali ją: Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz pełnomocnik spółki Uzdrowiska Solec-Zdrój Bogusław Kunat. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 2 320 500 zł, natomiast koszt całkowity przedsięwzięcia przewidziano na poziomie 3 360 360 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano wybudowanie sieci ciepłowniczej o długości 1,35 km i 10 węzłów cieplnych, co będzie skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej oraz poprawą jakości powietrza na terenie gminy Solec-Zdrój. Nastąpi likwidacja indywidualnych, niskosprawnych źródeł ciepła (węglowych i gazowych) oraz przyłączenie dotychczasowych i nowych odbiorców do efektywnego źródła kogeneracyjnego, opartego o niskoemisyjne paliwo, jakim jest gaz ziemny. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pyłów, w tym PM10). Jednocześnie nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 22 931,97 GJ/rok. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 701,77 tony równoważnika CO2/rok. Redukcja emisji pyłów osiągnie poziom 1,18 Mg/rok.

Olecko

Dofinansowanie NFOŚiGW ze środków POIiŚ dla Olecka w wysokości 2 791 242 zł przyczyni się do realizacji projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka – poprawa efektywności dystrybucji ciepła. Przekazanie dotacji potwierdzono w listopadzie br. zawarciem umowy w siedzibie Narodowego Funduszu. Podpisali ją: Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o. Grzegorz Makarewicz. Całkowity koszt projektu, który ma być realizowany do końca listopada 2019 r., wyniesie 6 319 115 zł. W efekcie zostanie zmodernizowane 0,08 km sieci ciepłowniczej oraz wybudowane 2,52 km nowej instalacji.

Podstawowy przedmiot przedsięwzięcia to modernizacja systemu ciepłowniczego w Olecku (38 węzłów cieplnych, w tym nowo zbudowane), wymiana istniejących preizolowanych sieci cieplnych na sieci cieplne preizolowane o większej średnicy oraz budowa nowej sieci cieplnej wraz z przyłączami. Projekt jest częścią innego przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej.

Realizacja inwestycji powiązana jest z budową centralnej kotłowni miejskiej o mocy 5 MW, wykorzystującej do produkcji ciepła odnawialne źródło energii: zrębki drzewne (biomasę). Powstanie zakładu spowoduje wyłączenie istniejącej, centralnej kotłowni węglowej przy ul. Składowej. Z kolei wybudowanie sieci cieplnej umożliwi połączenie nowej kotłowni na biomasę z istniejącą infrastrukturą przesyłową. Natomiast budowa przyłączy i nowych węzłów cieplnych umożliwi podłączenie kolejnych odbiorców oraz przyczyni się do likwidacji pięciu kotłowni indywidualnych i jednej lokalnej.

Na efekt ekologiczny złoży się kilka rezultatów: nastąpi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 13 566,81 GJ/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 372,90 tony równoważnika CO2/rok, z kolei spadek emisji pyłów osiągnie pułap 6,6 Mg/rok.

Tekst: NFOŚiGW

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE