W piątek miała miejsce długo wyczekiwana prezentacja projektu NCBR. Oficjalnie przedstawiony został symulator Polskiego Systemu Elektroenergetycznego. Aby wykorzystać potencjał OZE w pełni i zrobić to skutecznie, konieczne jest udostępnienie odpowiednich narzędzi. Symulator dostarcza informacje na temat potencjalnych rozwiązań dla transformacji energetycznej, biorąc pod uwagę potencjał substratowy oraz dostęp do sieci gazowej w różnych regionach kraju.

Reklama

Góra substratów czekająca na wykorzystanie

Narzędzie stworzone przez NCBR jest funkcjonalne dla całej branży OZE. Analizuje ono potencjał wiatrowy, słoneczny i jądrowy. Symulator szczególnie cenne wskazówki daje inwestorom z sektora biometanu, nakładając na siebie potencjał substratowy oraz informacje o dostępie do infrastruktury gazowej.


Zarejestruj się na Kongres Biometanu


Na potrzeby oszacowania ilości biometanu, którą można wytworzyć w Polsce, wzięto pod uwagę następujące substraty:

  • odpady i pozostałości z rolnictwa, takie jak: odchody zwierzęce, nadwyżkowa słoma zbożowa, słoma kukurydziana,
  • bioodpady z przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • bioodpady komunalne miejskie selektywnie zbierane.

Tak NCBR ocenia ogólny potencjał tego odnawialnego gazu:

– Jeśli myślimy o biomasie w pełni zrównoważonej to […] energetyczny odpowiednik kilku mld m3 biometanu z różnych odpadów (głównie z produkcji rolnej), a jeśli dopuszczamy uprawy energetyczne w umiarkowanej skali, to mówimy o odpowiedniku kilkunastu mld m3 biometanu w porównaniu do obecnego zużycia 20 mld m3 metanu z gazu ziemnego rocznie – czytamy we wprowadzeniu do symulatora.

W szacunkach użyto m.in. informacji z bazy danych o zwierzętach prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według instytucji 80% całej masy dostępnych substratów stanowią zwierzęce odchody. W Polsce pogłowie bydła wynosi 6,3 mln szt., świń 9,3 mln szt., a liczba drobiu to blisko 320 mln szt. Widać więc, że dostęp do obornika, gnojowicy i pomiotu nie stanowi problemu.

W zakresie odpadów źródłem danych stała się Baza Danych o Odpadach. Według zawartych w niej informacji, bioodpady z przemysłu rolno-spożywczego stanowią 5% ogólnego wolumenu.

W przypadku selektywnej zbiórki komunalnych, frakcja bioodpadów to zaledwie 1% całej masy.

Potencjał wdrożeniowy i inwestycyjny biometanu

Symulator nie pozostaje w oderwaniu od rzeczywistych możliwości. Eksperci NCBR wzięli pod uwagę fakt, że nie w każdym przypadku transport substratu do instalacji będzie miał uzasadnienie ekonomiczne. Ocena zasobów bierze pod uwagę potencjał wdrożeniowy biometanu, uwzględniając wielkość stad zwierząt hodowlanych i areał gospodarstw rolnych.

Według NCBR potencjał wdrożeniowy biometanu wynosi 4,8 mld m3. Ta wartość jest zróżnicowana przestrzennie, w niektórych gminach szacunkowa produkcja może dochodzić do 20 tys. m3, ale są też takie, gdzie może to być nawet kilkadziesiąt mln m3 każdego roku.

Analiza objęła także możliwości inwestycyjne, które w przypadku tak drogich projektów są kluczowe.

– Istotne jest określenie potencjału inwestycyjnego biometanu poprzez uwzględnienie wyłącznie tych lokalizacji (gminy bądź grupy sąsiadujących gmin w ramach danego powiatu), w których potencjalnie mogą być zrealizowane instalacje do wytwarzania biometanu o
wydajności co najmniej 500 m3/h biogazu, co przekłada się na produkcję 1,8-1,9 mln m3/rok biometanu netto. Potencjał inwestycyjny określa zatem ilość biometanu możliwego do wytworzenia w kraju mając na uwadze wielkość instalacji i ich konkretną lokalizację – czytamy w opracowaniu NCBR „Biometan w miksie energetycznym Polski”.

W ocenie NCBR, potencjał inwestycyjny Polski wynosi 3 mld m3. Mowa jednak jedynie o bardzo dużych instalacjach. Nadal powstawać mogą także mniejsze biogazownie i prawdopodobnie z upływem czasu i rozwojem rynku zaistnieją rozwiązania, które pozwolą upowszechnić budowanie małych biometanowni.


Czytaj też: Planowanie dla rozwoju zielonych paliw gazowych – duński model biogazu i dalsze perspektywy 


Biometan w sieci

Biorąc pod uwagę mapy infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej GAZ-System S.A. oraz PSG, oszacowano także potencjał w zakresie zatłaczania biometanu. Wskazanie miejsc, gdzie inwestycja w instalacje do wytwarzanie odnawialnego gazu jest najbardziej optymalne służy nie tylko inwestorom, ale również operatorom sieci. Otrzymują dzięki temu informację, gdzie gazociągi należy dostosować lub rozwinąć, aby umożliwić rozwój biometanu.

Ta metoda przesyłu została ujęta ze względu na najniższe koszty transportowe i największe uzasadnienie środowiskowe. Zawsze alternatywą pozostaje upłynnienie lub sprężenie biometanu.

Więcej szczegółów dostępnych jest w opracowaniu. Pełna wersja Symulatora Polskiego Systemu Elektroenergetycznego jest dostępna na stronie NCBR.

Konferencja NCBR

Prezentacja Symulatora Polskiego Systemu Energetycznego odbyła się podczas konferencji. Eksperci NCBR przedstawili narzędzie edukacyjne oraz przedstawili potencjalne rozwiązania dla przyszłości transformacji energetycznej w Polsce.

Marcin Popkiewicz podczas konferencji NCBR
Marcin Popkiewicz podczas konferencji NCBR
Ewa Krasuska, doradca strategiczny w NCBR
Ewa Krasuska, doradca strategiczny w NCBR

Zdjęcie i źródło: NCBR

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE