Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) i Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). Celem powołania nowej instytucji jest zmniejszenie liczby instytucji obsługującej rolników i ich kontrahentów. Szefem KOWR został Witold Strobel.

Reklama

Tekst: Robert Domżał

Zdjęcie: Pixabay.com

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, podobnie jak ANR, ma centralę w Warszawie przy ul. Karolkowej 30 i  oddziały terenowe w  każdym województwie – w  zachodniopomorskim utworzono nawet dwa oddziały.  Ponadto KOWR będzie miał swoje biura terenowe. Ich lokalizacje zostaną rozmieszczone tak, aby znajdowały się jeszcze bliżej rolników. W sumie będzie ok. 60 oddziałów. Najwięcej przewidziano w woj. warmińsko-mazurskim (11).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Czym się zajmuje?

 • wydzierżawianie albo sprzedaż gruntów;
 • oddawanie mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym;
  oddanie na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, zamiany nieruchomości;
 • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi.

Ponadto KOWR ma:

 • udzielać bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich;
 • współpracować z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów;
 • sprawować nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt;
 • kontrolować umowy pisemne;
 • realizować dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i  sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa;
 • promować i  informować na rynkach o  wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
 • wydawać wpis do ewidencji producentów i  przedsiębiorców wyrabiających wino gronowe z  winogron pozyskanych z  upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Rejestru Pierwszych Podmiotów Skupujących surowe mleko krowie;
 • monitorować rynek cukru;
 • realizować program dla szkół polegający na dostarczaniu owoców, warzyw, mleka i jego przetworów;
 • wydawać pozwolenia na przywóz/wywóz towarów rolno-spożywczych w handlu z krajami trzecimi;
 • realizować poddziałania PROW 2014-2020: „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” oraz „Wsparcie działań informacyjnych i  promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”;
 • nawiązywać współpracę handlową w  sektorze rolno-spożywczym z  zagranicą;
 • wspierać pszczelarzy.

Dotychczasowe zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego  będą realizowane przez  Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Stanie się ona jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. W  Oddziałach Regionalnych ARiMR obsługiwane będą instrumenty finansowe:

Pakiet Hogana – nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka, a także dla rolników z innych  sektorów hodowlanych, wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem, tymczasowa  nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych.

Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wykonywać zadania związane z uznaniem grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w  sektorze owoców i  warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w  sektorze mleka, organizacji producentów w  sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków. Oddziały Regionalne ARiMR będą także obsługiwały wsparcie na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i  warzyw. Centrala ARiMR będzie zajmowała się administrowaniem rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE