Komisja Europejska uznała, że notyfikowane przez francuski rząd mechanizmy wsparcia producentów zielonej energii w biogazowniach działających w oczyszczalniach ścieków, małych instalacjach fotowoltaicznych oraz  farmach wiatrowych są zgodne z unijnym prawem.

Reklama

Pierwszy z notyfikowanych przez Paryż mechanizmów wsparcia ma objąć małe farmy wiatrowe. Pomocą mogą być objęte farmy złożone z maksymalnie z 6 turbin, z czego moc każdej nie może przekroczyć 3 MW. W tym przypadku system wsparcia ma obowiązywać dla projektów uruchamianych w ciągu najbliższych 10 lat. Obejmie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 15 GW.

Komisja Europejska akceptuje fotowoltaikę

Coroczny budżet przewidziany na wsparcie małych farm wiatrowych ma wynieść 1 mld euro. Inwestorom ma przysługiwać określona premia ponad cenę energii uzyskaną na rynku.

Drugim segmentem OZE, którego wsparcie we Francji zaakceptowała Komisja Europejska, są małe instalacje fotowoltaiczne o mocy do 100 kW. W tym przypadku stosowany będzie system taryf gwarantowanych. Jest to stała cena za sprzedaż energii przysługującej w tym przypadku przez okres 20 lat. Wysokość taryfy będzie uzależniona od wielkości instalacji i od przyjętego modelu rozliczeń. Może to być sprzedaż całości energii do sieci lub zadeklarowana częściowo autokonsumpcja. Taryfy gwarantowane mają objąć instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,1 GW. Budżet programu w skali roku ma sięgać 190 mln euro.

Dla większych instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW Paryż od kilku lat konsekwentnie organizuje aukcje, w których inwestorzy mogą ubiegać się o wsparcie w postaci gwarantowanej ceny za energię, którą zaproponowali w aukcji.

Dla biogazu wsparcie na 20 lat

Trzeci z mechanizmów wsparcia, na który zgadza się Komisja Europejska, dotyczy instalacji produkujących energię elektryczną z biogazu powstającego w oczyszczalniach ścieków. Tu wsparcie obejmie nie tylko małe instalacje. Zakłada się, że dla systemów o mocy do 500 kW stosowana będzie taryfa gwarantowana. Natomiast dla instalacji o mocy większej obowiązywać będzie system premii przyznawanej ponad cenę energii uzyskaną na rynku. W obu przypadkach wsparcie będzie przysługiwać w 20-letniej perspektywie liczonej od momentu uruchomienia produkcji energii.

Komisja Europejska zaznacza, że wdrożenie nowych programów wsparcia dla OZE ma pomóc Francji w realizacji krajowego celu OZE. W roku 2020, powinien on wynieść 23 proc. Jak wynika z danych Eurostatu, w 2015 r. Francuzi osiągnęli poziom 15,2 proc., a rok wcześniej 14,7 proc.

Bruksela dodaje, że wdrażane przez Francję mechanizmy są ponadto zgodne z unijnymi priorytetami w zakresie transformacji europejskiego sektora energetycznego i wsparcia miejsc pracy na europejskim rynku źródeł odnawialnych.

Zaaprobowane przez KE mechanizmy wsparcia dla OZE we Francji mają przełożyć na inwestycje w potencjał wytwórczy rzędu ponad 17 GW.

Źródło: gramwzielone.pl

Zdjęcie: UTS Biogastechnik

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE