„Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej” – 25 listopada ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 30.04.2023r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Reklama

Dla kogo dofinansowanie?

Program dedykowany jest przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn zm.) posiadającym tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 30.04.2023r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Program przewiduje wsparcie na:

Inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej, z wyłączeniem inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz
z wyłączeniem pkt 3 ppkt 5 i 6 załącznika do ww. obwieszczenia.

Do dofinansowania w ramach programu priorytetowego zalicza się przede wszystkim inwestycje polegające na:

  • budowie instalacji do odzysku ciepła technologicznego i wykorzystania go w dalszym ciągu technologicznym;
  • podnoszeniu efektywności energetycznej, w wyniku której następuje ograniczenie zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci KSE, w tym budowie informatycznych systemów nadzoru nad zużyciem, produkcją i magazynowaniem energii z funkcją optymalizacji zarządzania.

Kwalifikacja do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

  1. złożenie wniosku do programu jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego;
  2. inwestycja objęta dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego (zweryfikowanego przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, a oszczędność energii końcowej ma być nie mniejsza niż 10%).

Zarejestruj się na Kongres Biogazu


Zakres dofinansowania

  1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych,
  2. Premia[1] do 20 % wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach preferencyjnych,
  3. Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie
z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, sposobu składania i rozpatrywania wniosków określone zostały odpowiednio w ogłoszeniu o naborze i w regulaminie naboru Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Finansowanie inwestycji dostępne w ramach środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

źródło, zdjęcie: NFOŚiGW

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE