Definicja drewna energetycznego nie istnieje. Tymczasem prezes URE przypomina o zakazie wykorzystywania drewna innego niż drewno energetyczne do wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE. Jak to rozumieć?

Zgodnie z przepisami ustawy OZE, od 1 stycznia 2017 r. świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla tej części energii elektrycznej, do wytworzenia której wykorzystano drewno inne niż drewno energetyczne w przypadku:
  1. instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja, wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biogaz inny niż biogaz rolniczy,
  2. instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy,
  3. instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasę, biogaz lub biogaz rolniczy,
  4. instalacji termicznego przekształcania odpadów,
  5. instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego oraz układu hybrydowego, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biopłyny.

Składając wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia, wytwórca eksploatujący wskazane powyżej instalacje jest zobowiązany potwierdzić – poprzez stosowne oświadczenie – że do wytworzenia energii elektrycznej zaliczonej do wytworzonej ze źródła odnawialnego, nie wykorzystywano drewna innego niż drewno energetyczne.

Reklama

Z uwagi na brak stosownych aktów wykonawczych, w tym rozporządzenia określającego szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe i fizykochemiczne drewna energetycznego, obowiązują przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9a ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne, przy czym nie dłużej niż do 1 lipca 2018 r.

W związku z tym, nierozpatrzone dotychczas wnioski o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej od 1 stycznia 2017 r. w instalacjach objętych dyspozycją art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy OZE, niezależnie od oświadczenia składanego w trybie art. 45 ust. 2 pkt 7 ustawy OZE, powinny zostać uzupełnione o wyjaśnienia wskazujące na niewykorzystanie w okresach rozliczeniowych objętych wnioskami o wydanie świadectw pochodzenia, drewna pełnowartościowego, zawierające w szczególności zestawienia dostawców biomasy pochodzenia leśnego wykorzystanej w danych okresach rozliczeniowych, wraz ze wskazaniem źródeł jej pochodzenia, pozwalające na dokonanie odpowiedniej klasyfikacji drewna/materiału drzewnego. Jednocześnie należy wskazać, iż powyższe informacje będą poddawane wyrywkowej kontroli.  

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

 

Źródło: URE

zdjęcie: 123RF

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE