Zboża pełnowartościowe nadal poza definicją biomasy. Definicja biomasy w świetle ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw? Informację w tej sprawie przygotował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Reklama

W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw konieczne jest wyjaśnienie kilku funkcjonujących w nich nowych definicji. Podjął się tego Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.  Jedną z nich jest definicja drewna energetycznego, z którą zapoznać się można tutaj.

Kolejną definicją wymagającą wyjaśnień jest „biomasa”, której pojęcie również uległo modyfikacji w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276; dalej: „ustawa zmieniająca”).

Prezes URE wyjaśnia, że zgodnie z treścią znowelizowanego art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej: „ustawa OZE”) pod pojęciem biomasy rozumieć należy „ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, pelletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów;”.

Konsekwencją powyższej zmiany jest objęcie zakresem przedmiotowym definicji biomasy, zbóż pełnowartościowych, o których mowa w art. 2 pkt 40 ustawy OZE tj. ziaren zbóż spełniających wymagania jakościowe dla zbóż w zakupie interwencyjnym określone w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.), które podlegają zakupowi interwencyjnemu. Zboża te mogą być zatem, co do zasady, wykorzystywane w procesie wytwarzania energii elektrycznej, kwalifikowanej jako energia pochodząca ze źródła odnawialnego.
Tym niemniej, ustawodawca dokonując modyfikacji definicji biomasy nie wprowadził konsekwentnych zmian w pozostałych przepisach, regulujących wykorzystanie tego paliwa na cele energetyczne.

Wskazać należy bowiem, iż:

  • Art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE nadal stanowi, że w przypadku instalacji wymienionych w treści tego przepisu, świadectwo pochodzenia nie przysługuje dla tej części energii elektrycznej, do wytworzenia której wykorzystano zboża pełnowartościowe;
  • Art. 45 ust. 2 pkt 7 ustawy OZE nadal stanowi, że wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia zawiera oświadczenie wytwórcy składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z treścią którego w przypadku instalacji określonych w tym przepisie, do wytworzenia energii elektrycznej zaliczonej do wytworzonej z odnawialnego źródła energii nie wykorzystywano zbóż pełnowartościowych;
  • Art. 73 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy OZE nadal zawiera warunek, zgodnie z którym do wytworzenia energii elektrycznej będącej przedmiotem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w przypadku instalacji wymienionych w treści tego przepisu, nie mogą być wykorzystane zboża pełnowartościowe. Warunek ten znajduje odzwierciedlenie w treści oświadczeń składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, stanowiących załącznik do deklaracji o przystąpieniu do aukcji (por. art. 71 ust. 3 ustawy OZE) oraz załącznik do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji (por. art. 75 ust. 4 pkt 4 ustawy OZE).

Wobec powyższego, w aktualnym stanie prawnym, w dalszym ciągu obowiązuje zakaz wykorzystywania zbóż pełnowartościowych do wytwarzania energii elektrycznej, która miałaby zostać objęta aukcyjnym systemem wsparcia lub systemem świadectw pochodzenia.

Źródło: URE
Zdjęcie: shutterstock

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj najnowszy numer Magazynu Biomasa”!

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z branżą OZE